Milieu, klimaat en energie


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

De Partij voor de Dieren stelt als enige partij de draagkracht van de aarde voorop bij elke beleidskeuze. Wij sluiten geen compromissen over een duurzame toekomst. Wij zijn daarmee de aanjager van een ambitieuzer milieubeleid. Zuinig omgaan met de aarde mag geen holle frase zijn, het is letterlijk van levensbelang. Onze planeet voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

Als op dit moment elke wereldburger zou consumeren zoals de gemiddelde Nederlander doet, zouden er bijna drie wereldbollen nodig zijn om daarin te voorzien. De Partij voor de Dieren staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Daar is een wereld mee te winnen. De kosten door de wereldwijde klimaatverandering kunnen worden gehalveerd als we vlees, vis en zuivel vaker laten staan en plantaardiger gaan eten. De productie van vlees in de wereld veroorzaakt 40% meer broeikasgassenuitstoot dan ál het verkeer en vervoer bij elkaar opgeteld. De Klimaatzaak, waarin de rechter de Nederlandse Staat op de vingers heeft getikt omdat deze te weinig doet tegen klimaatverandering, maakt pijnlijk duidelijk dat we snel moeten overstappen op Plan B.

 • Mestvergisting

  Mestvergisters zijn niet duurzaam en horen niet bij een verantwoorde landbouw. Er komen geen nieuwe installaties bij, uitbreidingen worden niet vergund en er komt beleid om het aantal mestvergisters af te bouwen. Mestvergisters vormen geen onderdeel van de transitie naar hernieuwbare energie.

  De Partij voor de Dieren wil dat de problemen rond de productie van mest bij de bron worden aangepakt. Nederland kent als gevolg van een immense veestapel een gigantisch mestoverschot dat zorgt voor een bijna onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu. De veestapel zal in zijn geheel moeten krimpen, waardoor er niet meer mest wordt geproduceerd dan er verantwoord op de Nederlandse landbouwgronden gebruikt kan worden.


  Meer informatie
 • Versnelde verbetering waterkwaliteit

  De Kaderrichtlijn Water wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd.

  Meer informatie
 • Waterstanden in en rond natuurgebieden omhoog

  De Partij voor de Dieren vindt dat waterstanden niet langer aangepast moeten worden aan de landbouw, maar aan de behoeften van de natuur. Kunstmatig lage waterstanden ten behoeve van de landbouw zijn funest voor de natuur. In veengebieden zorgt een lage waterstand bovendien voor bodemdaling. Hierdoor verdwijnen unieke veengebieden en komt veel CO2 vrij. Dit draagt dus bij aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee aan klimaatverandering. Waterstanden in veengebieden moeten omhoog om de bodemdaling te stoppen.

  Meer informatie

Milieu, klimaat en energie

Wat we hebben bereikt

 • Onderzoek naar overnemen WHO normen luchtkwaliteit

 • Duidelijkheid over bronnen broeikasgasemissies Overijssel

 • Mestvergisting niet bestempelen als duurzame energiebron

 • Provinciaal klimaatbeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PAS op de plaats

Stikstofdepositie in Overijssel moet nu écht omlaag

Het nationale stikstofbeleid is in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. Dat is de uitspraak die het Europese Hof vandaag deed. Dat betekent dat vergunningen voor de uitbreiding of nieuwvestiging van veehouderijen en aanleg of verbreding van wegen onterecht door de provincie zijn verleend. Door de torenhoge stikstofuitstoot ligt de natuur in Overijssel onder een verstikkend deken. Het overgro...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws