Milieu, klimaat en energie


Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.

De Partij voor de Dieren is aanjager van een ambitieus klimaat- en milieubeleid. De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. We willen toe naar een sociale economie, waarin ecologische grenzen worden gerespecteerd. Zuinig omgaan met onze planeet is letterlijk van levensbelang: ze voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

Op dit moment worden veel problemen nog steeds afgewenteld op toekomstige generaties. Duurzaamheid is vaak een onduidelijke afspraak of een valse belofte. Noodzakelijke oplossingen worden vooruit geschoven. Afbreuk aan onze leefomgeving blijft doorgaan door onverminderde vervuilende emissies naar lucht, water en bodem. Om klimaatverandering en milieuvervuiling het hoofd te bieden moet een andere weg ingeslagen worden. Economische groei kan niet langer het uitgangspunt zijn. Overschakelen naar milieuvriendelijk produceren en consumeren is noodzakelijk voor een gezonde, duurzame toekomst.

Als op dit moment elke wereldburger zou consumeren zoals de gemiddelde Nederlander doet, zouden er bijna drie wereldbollen nodig zijn om daarin te voorzien. De Partij voor de Dieren staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Daar is een wereld mee te winnen. De kosten door de wereldwijde klimaatverandering kunnen worden gehalveerd als we vlees, vis en zuivel vaker laten staan en plantaardiger gaan eten. De productie van vlees in de wereld veroorzaakt 40% meer broeikasgassenuitstoot dan ál het verkeer en vervoer bij elkaar opgeteld. De Klimaatzaak, waarin de rechter de Nederlandse Staat op de vingers heeft getikt, omdat deze te weinig doet tegen klimaatverandering, maakt pijnlijk duidelijk dat we snel moeten overstappen op Plan B.

 • Bescherming van bodem, lucht en water

  De Partij voor de Dieren wil dat Overijssel een milieubeleid voert waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen. Daarvoor worden kwaliteitsnormen voor lucht, bodem en water worden op basis van het voorzorgsbeginsel vastgesteld en zo snel mogelijk behaald. De luchtkwaliteit in Overijssel voldoet minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarvoor moet de provincie de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht flink verminderen. Ook worden de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water zo spoedig mogelijk gerealiseerd en worden milieuregels strikt gehandhaafd


  Meer informatie
 • Energie besparen en verduurzamen

  Besparing op energieverbruik is de eerste, beste en goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiebeleid. Door de energie die we dan nog nodig hebben lokaal en kleinschalig op te wekken, creëren we groene banen.

  De huidige ambitie van 6% energiebesparing in 2023 is al te laag, maar gaan we met de uitvoering van het programma Nieuwe Energie Overijssel bovendien niet halen. Daarnaast zijn de doelstellingen voor 20% duurzame energie in 2023 nog lang niet binnen bereik. Daarom wil de Partij voor de Dieren een integraal energietransitieplan voor de besparing van het energiegebruik, de verduurzaming van de energieproductie en de ecologische inpassing daarvan, inclusief afrekenbare tussendoelen. In 2030 wordt alle energie duurzaam opgewekt.


  Meer informatie
 • Lelystad Airport

  De Partij voor de Dieren heeft zich altijd uitgesproken tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Er moet een einde komen aan de alsmaar voortdurende groei van de luchtvaart in Nederland. Een verdere groei van de luchtvaart zal het onmogelijk maken om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Vliegverkeer draagt sterk bij aan het broeikaseffect door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

  Daarnaast ontstaat extra overlast doordat het vliegverkeer van Lelystad Airport op een minimale hoogte van 1800 meter mag vliegen, waarmee de geluidsoverlast, onder andere in Overijssel, sterk toeneemt, er meer schade voor de volksgezondheid optreedt en de kans op botsingen met vogels sterk vergroot wordt. Het is belangrijk dat de provincie zich sterk maakt voor haar inwoners en zich verzet tegen het open stellen van Lelystad Airport.

  Meer informatie
 • Mestvergisting

  Mestvergisters zijn niet duurzaam en horen niet bij een verantwoorde landbouw. Er komen geen nieuwe installaties bij, uitbreidingen worden niet vergund en er komt beleid om het aantal mestvergisters af te bouwen. Mestvergisters vormen geen onderdeel van de transitie naar hernieuwbare energie.

  De Partij voor de Dieren wil dat de problemen rond de productie van mest bij de bron worden aangepakt. Nederland kent als gevolg van een immense veestapel een gigantisch mestoverschot dat zorgt voor een bijna onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu. De veestapel zal in zijn geheel moeten krimpen, waardoor er niet meer mest wordt geproduceerd dan er verantwoord op de Nederlandse landbouwgronden gebruikt kan worden.


  Meer informatie
 • Provinciaal klimaatbeleid

  Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor miljarden mensen, dieren en planten. We staan voor een enorme opgave. Provinciaal klimaatbeleid moet bijdragen aan nationale en internationale doelstellingen en zorgt ervoor dat Overijssel in 2030 klimaatneutraal is.

  Er komt een ambitieus klimaatplan met concrete, afrekenbare tussendoelen over de emissie van broeikasgassen. Dit plan gaat niet alleen over energiebesparing en verduurzaming, maar er komen klimaatmaatregelen voor álle sectoren. Er komt een klimaatfonds om duurzaamheidsmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven te stimuleren. Daarnaast wordt alle beleid, op elk gebied, langs de duurzaamheidsmeetlat gelegd.

  Meer informatie
 • Waterstanden in en rond natuurgebieden omhoog

  De Partij voor de Dieren vindt dat waterstanden niet langer aangepast moeten worden aan de landbouw, maar aan de behoeften van de natuur. Kunstmatig lage waterstanden ten behoeve van de landbouw zijn funest voor de natuur. In veengebieden zorgt een lage waterstand bovendien voor bodemdaling. Hierdoor verdwijnen unieke veengebieden en komt veel CO2 vrij. Dit draagt dus bij aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee aan klimaatverandering. Waterstanden in veengebieden moeten omhoog om de bodemdaling te stoppen.

  Meer informatie

Milieu, klimaat en energie

Wat we hebben bereikt

 • Onderzoek naar overnemen WHO normen luchtkwaliteit

 • Duidelijkheid over bronnen broeikasgasemissies Overijssel

 • Mestvergisting niet bestempelen als duurzame energiebron

 • Provinciaal klimaatbeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws