Natuur en biodi­ver­siteit


Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient. Natuur heeft een eigen waarde en behoort alleen al om die reden onze bescherming te krijgen. Bovendien vormt zij met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor onze voedselproductie en is zij essentieel voor een gezonde leefomgeving. Zo bespaart groen in steden en dorpen energie en vermindert het de kans op wateroverlast en hittestress. Ook voelen we ons stukken gezonder en gelukkiger met groen om ons heen en leidt een groene omgeving tot minder criminaliteit en agressie. Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. De provincie heeft hier een zeer belangrijke rol in.

De Overijsselse natuur en biodiversiteit worden bedreigd. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar vijftien procent over. Natuurgebieden vormen als het ware eilandjes in het verstedelijkte gebied en de groene woestijn van de intensieve landbouw. Dit is een belangrijke oorzaak voor de afname van de biodiversiteit. De vernietiging van de natuur blijft doorgaan en de provincie Overijssel laat de bezuinigingen nadreunen. Op zoek naar het snelle geld wordt bijna altijd gekozen voor het opofferen van natuur aan kortetermijnbelangen zoals asfalt, bouwen en intensieve recreatie. Schaalvergroting van landbouwpercelen zorgt er maar al te vaak voor dat natuur verdwijnt. Uitstoot van schadelijke stoffen door industrie, verkeer en de intensieve veehouderij tast daarbij de natuur en de bodem steeds verder aan, net als het gebruik van landbouwgif.

De Partij voor de Dieren wil meer natuur en een veerkrachtige natuur. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt de natuur sterker, de biodiversiteit groter en de kans op het voortbestaan van veel soorten vergroot. De oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur realiseren we zo snel mogelijk en we versterken de natuur die we nog over hebben in Overijssel. Het huidige natuurbeheer moet anders. De provincie moet inzetten op bronbeleid: natuurvervuiling moet worden voorkomen. Dat betekent een kleinere veestapel, geen nieuwe veestallen of wegen in of door natuurgebieden en natuurlijker waterstanden. Festivals in de natuur verstoren de rust voor mens én dier en moeten worden teruggedrongen.

 • Behoud landschap

  Natuurgebieden en groene gebieden bezitten belangrijke kwaliteiten die apart beschermd moeten worden, zoals stilte en duisternis. Betere bescherming van oude natuur is noodzakelijk. Oude bossen zijn onvervangbaar.

  Voor waardevolle Overijsselse landschappen – zoals heide, Twentse coulissen en rietland in de Kop – wordt bestaand beleid en regelgeving uitgebreid. De huidige regeling Groene en Blauwe Diensten en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving zijn ontoereikend. De provincie zet zich in om natuurlijke landschapselementen als houtwallen en sloten te behouden.

  Meer informatie
 • Beschermen van de biodiversiteit

  De biodiversiteit staat zwaar onder druk, met name door toedoen van de intensieve landbouw. Gifgebruik en andere milieuvervuiling vernielen de natuur en worden daarom hard aangepakt. Bestaande leefgebieden worden beschermd en waar nodig hersteld. Insecten als bijen zijn onmisbaar voor de natuur maar ook voor de bevruchting van landbouwgewassen.

  Meer informatie
 • Natuur verbinden en behouden

  De natuur die we nog over hebben in Nederland moet natuur blijven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en diersoorten betere kansen. Daarvoor moet de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur met alle verbindingszones worden gerealiseerd.

  Natuurgebieden worden met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, oversteekplaatsen en paddentunnels. Lokale initiatieven voor verbindingszones worden ondersteund. De provincie zet zich in om het aantal wegen door natuurgebieden te verminderen en gebruikt haar onteigeningsbevoegdheid om de aankoop van grond voor de realisatie van natuurgebieden te bewerkstelligen.

  Meer informatie
 • Natuurbeleid waarin de natuur centraal staat

  In de huidige Overijsselse natuurvisie staat de mens centraal. Beleven en benutten komt voor beschermen. Dat kan en moet anders. Met ingang van de Wet natuurbescherming is de provincie voor een groot deel verantwoordelijk gemaakt voor het natuurbeheer. De provincie is bij deze Wet verplicht een natuurvisie op te stellen met daarin beleid opgenomen gericht op het behoud en en versterken van de biodiversiteit. Dát is waar een provinciale natuurvisie over moet gaan. Beleven en benutten van natuur is mogelijk, maar is daaraan ondergeschikt en mag dus nooit ten koste gaan van de natuur en biodiversiteit. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt.

  Meer informatie
 • Overijssel vergroent

  De Partij voor de Dieren vindt het de hoogste tijd om steden en dorpen te vergroenen. Groene steden en dorpen leveren mens en dier veel op: energiebesparing, minder wateroverlast en in de zomer hoeven mensen en dieren niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Groen maakt gezond en gelukkig.

  De leefbaarheid van en het groen in de steden, zoals groene schoolpleinen, tiny forests, voedselbossen en groene speelplaatsen, worden gestimuleerd.

  Meer informatie
 • Vermarkten van natuur

  De natuur die nog over is in Overijssel moet natuur blijven. Het beschermen van de natuur krijgt prioriteit boven het “beleven” en “benutten”. Economische ontwikkelingen in groene gebieden mogen de natuurkwaliteit niet aantasten. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en diersoorten betere kansen. De natuur hoeft zich niet terug te verdienen of te bewijzen. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt.

  Meer informatie
 • Waterstanden in en rond natuurgebieden omhoog

  De Partij voor de Dieren vindt dat waterstanden niet langer aangepast moeten worden aan de landbouw, maar aan de behoeften van de natuur. Kunstmatig lage waterstanden ten behoeve van de landbouw zijn funest voor de natuur. In veengebieden zorgt een lage waterstand bovendien voor bodemdaling. Hierdoor verdwijnen unieke veengebieden en komt veel CO2 vrij. Dit draagt dus bij aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee aan klimaatverandering. Waterstanden in veengebieden moeten omhoog om de bodemdaling te stoppen.

  Meer informatie

Natuur en biodiversiteit

Wat we hebben bereikt

 • Monitoring biodiversiteit op de agenda

  Vanaf onze start in 2015 hebben we aandacht gevraagd voor de monitoring van biodiversiteit. We weten dat het slecht gaat met de biodiversiteit in Nederland, maar provinciale cijfers zijn er bijna niet. Er is ook geen indicator voor in de Monitor van Overijssel. Hierdoor is niet te achterhalen of het uitgezette beleid daadwerkelijk effect heeft. Provinciale Staten kan hierdoor haar controlerende rol niet uitvoeren. Ondertussen blijft de biodiversiteit achteruit hollen, terwijl er maar halve maatregelen worden genomen.

  Dit hebben we meermaals geagendeerd. Uiteindelijk hebben we in 2018 een toezegging gehad van de gedeputeerde om een gesprek te voeren over mogelijke aanvullende indicatoren. Wordt vervolgd!

 • Focus op kansen natuurbeleid

  Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Daarmee heeft de provincie meer verantwoordelijkheid over de natuur. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie deze kans aangrijpt voor een ambitieuzer natuurbeleid. Hiervoor hebben we eind 2016 12 amendementen en moties ingediend.

  In december 2017, bij de behandeling van de provinciale natuurvisie, hebben we ook de focus gelegd op de noodzaak voor minder menscentraal denken en meer nadruk op natuur- en soortenbescherming.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws