Bijdrage Coali­tie­ak­koord


20 mei 2015

Voorzitter, geachte leden van de Provinciale Staten,

‘Overijssel werkt!’ is de titel van het collegeakkoord als route voor de komende vier jaar. Een akkoord met een sociale en groene rand. Dat geeft ons vertrouwen in een goede samenwerking met de coalitie.

Voorzitter, gezamenlijk met partijen in de Staten, inwoners en samenwerkingspartners aan de slag te gaan, spreekt ons aan. Aandacht voor de leefomgeving, cultuur, sport. De leefbaarheid van dorpen. Allemaal onderwerpen die ook de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Ook spreekt het enthousiasme en de wil om de maatschappelijke opgaven waar we voor staan aan te pakken, ons aan.

Zo vinden wij het hoopvol dat in het akkoord aandacht is voor de opwarming van de aarde; de energietransitie kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan en dit biedt kansen voor het creëren van werkgelegenheid. Jammer dat de ambities erg laag zijn en het doel 20% hernieuwbare energie met 3 jaar wordt uitgesteld. Onze buren in Gelderland hebben wat dat aangaat meer ambities en streven ernaar om in 2050 energieneutraal te zijn. Wat de PvdD betreft mag het nemen van moedige besluiten om onze leefomgeving te beschermen, niet ontbreken. Want naast energie zijn er nog een aantal grote maatschappelijke opgaven, zoals de achteruitgang van biodiversiteit, bescherming van flora en fauna en het milieu en de ecologische verbindingen die vragen om een hoog ambitieniveau en daadkrachtig beleid, om nog op tijd te zijn.

De Provincie is een belangrijk en invloedrijk bestuursorgaan. Invloedrijk bijvoorbeeld op het gebied van landbouw en natuur. En we hebben ook de instrumenten om de provincie te verduurzamen. We moeten die instrumenten dan wel gebruiken. Om af te komen van fabriekslandbouw en de landbouw te verduurzamen, en het telen van gentech gewassen die gepaard gaan met grootschalig gifgebruik te weren. Wij dienen daarom (samen met GL) een motie in Verklaring Gentechvrij Overijssel https://overijssel.partijvoordedieren.nl/moties/verklaring-gentechvrij-overijssel waarin we GS opdragen:

- Zich uit te spreken tegen de teelt van en veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen in Overijssel

- Overijssel te verklaren tot gentechvrije zone

Het steeds streven naar meer economische groei en welvaart is wat ons betreft geen oplossing voor de problemen, integendeel. Het is naïef om te blijven geloven in economische groei in een wereld die ecologische grenzen kent. Groene groei is dan ook een sprookje, het klinkt schattig, maar bestaat niet want onze planeet groeit niet mee. Juist “ecologische haalbaarheid" zou het nieuwe mantra moeten zijn en het is hoog tijd om economische en sociale modellen te ontwikkelen die niet afhankelijk zijn van groei en die in een goed leven, dus welzijn, voor iedereen, nu en later, kunnen voorzien.

In de jaren ’70 ontdekte Richard Easterlin dat in landen die rijker werden, inwoners zich niet gelukkiger voelden. De Britse premier Cameron pleitte voor het verbeteren van welzijn. Maar ook voormalig president Sarkozy van Frankrijk was ontevreden over de eendimensionale benadering van de economie. Zijn commissie met vooraanstaande economen liet weinig heel van economische groei als maat van alle dingen. Gezondheid, natuur en milieu zijn voorwaarden voor welvaart en welzijn en moeten ook voor de komende generaties beschermd worden. Kortom een pleidooi voor zachte waarden. Wat vindt het College van de aanbevelingen van deze commissie?

Wanneer houdt meer geld op gelukkig te maken? Als de lucht zo vol fijnstof zit dat het smogalarm op tilt gaat? Als stikstofdepositie en verdroging de biodiversiteit hebben teruggebracht tot een groene woestijn van Engels Raaigras? Als alle wilde dieren zijn afgeschoten en alle overige dieren opgesloten in megastallen?

Dit brengt mij op het punt dat wij er in de Provinciale Staten zijn voor alle bewoners van Overijssel, dus ook voor de dieren in Overijssel. Dat zijn er miljoenen op wie ons provinciaal beleid grote invloed heeft. Vorige week werd ik gebeld door iemand die mij vertelde dat hij vanuit zijn woning zag dat een jager, notabene vergezeld van een kind, een zwaan doodschoot en vroeg of dit zo maar kon. En regelmatig vragen mensen mij om iets te doen aan het leed dat dieren wordt aangedaan in de intensieve vee-industrie. Graag wil ik dan ook vertellen dat wij, Provinciale Staten, daar ook werkelijk iets aan doen. Bijvoorbeeld geen nieuwe stallen meer en betere sociale controle op wat er in die stallen gebeurd. En ook dat we werken aan een diervriendelijker faunabeheer. Maar helaas komen dieren en dierenwelzijn niet voor in het coalitie akkoord.

Wij hopen dat hier binnen het akkoord ruimte voor te vinden is. Dus samen met oppositiepartijen én coalitiepartijen, om samen meer ambitie te tonen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu.

“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.” zei Ghandi. Vrij vertaald naar onze bestuurlijke omgeving: De grootsheid van dit College kan worden beoordeeld op hoe ze met dieren omgaat. Dank u wel.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren Overijssel

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting 2016

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer