Bijdrage Inves­te­rings­voorstel Evene­men­ten­beleid 2020-2023


30 oktober 2019

Voorzitter,

Voor ons ligt het Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2020-2023. Nu is het bij de bespreking van een voorstel altijd een goed idee om even stil te staan bij de rol die wij als Provinciale Staten hebben, en in dit geval zitten we in onze kaderstellende rol. Maar bij de bespreking van het voorstel in de Statentafel kwamen we er achter dat we als Staten weliswaar die kaderstellende rol hebben, maar dat er in het voorliggende voorstel wel heel erg weinig kaders expliciet worden gesteld. Daarmee is het nu voorliggende voorstel wat ons betreft te vrijblijvend.

Een aantal kaders die we in de Statentafel hebben besproken willen we daarom vandaag expliciet aan het college meegeven door middel van een amendement op het voorliggende ontwerpbesluit. Met dit amendement zetten we in op een goede balans tussen sport en culturele evenementen en op een goede regionale spreiding binnen onze provincie van de te selecteren evenementen. En we maken expliciet dat we alleen willen investeren in diervriendelijke evenementen die een concrete bijdrage kunnen leveren aan onze duurzame kwaliteitsambities.

Op zich – zo zal ook de gedeputeerde zo meteen aangeven - zijn dit zaken die ook in het bijbehorende Statenvoorstel worden genoemd, maar dan in de vorm van een toegezegde inspanning achteraf. Voor de Partij voor de Dieren zijn deze randvoorwaarden zo belangrijk dat wij alleen met het voorliggende voorstel kunnen instemmen als deze vooraf, bij de selectie van de evenementen al worden betrokken.

Voorzitter, vandaar ons amendement om aanvullend op de beslispunt 1 en 2 een derde beslispunt toe te voegen waarmee we voor de uitvoering van het evenementenbeleid de volgende kaders meegeven, namelijk dat het college bij de selectie van de beeldbepalende evenementen en de bijzondere kleinere evenementen moet sturen op een goede balans tussen sport en cultuur en op een goede regionale spreiding binnen de provincie Overijssel. En ook dat we alleen zullen investeren in evenementen die diervriendelijk zijn en die een concrete bijdrage kunnen leveren aan onze duurzame kwaliteits­ambities zoals die zijn gedefinieerd in onze Omgevingsvisie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage bij klimaatakkoord

Lees verder

Bijdrage bij partiële herziening omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer