Bijdrage bij klimaat­ak­koord


30 oktober 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is ambivalent ten opzichte van dit klimaatakkoord. Aan de ene kant gaat het klimaatakkoord voor ons niet ver genoeg, aan de andere kant zien we in dit akkoord wel een duidelijke mogelijkheid om Overijssel nu in beweging te zetten, in de juiste richting.

Ons probleem met dit klimaatakkoord is dat het uit gaat van een scenario waarin de opwarming van de aarde wordt beperkt tot 2 graden. En die twee graden, voorzitter, we weten dat dat al te veel is. Er wordt in het klimaatakkoord wel een streven naar maximaal 1,5 graad opwarming genoemd, maar in dat scenario zullen we echt veel meer moeten doen dan nu in het akkoord is afgesproken1.

Want voorzitter, die halve graad maakt een enorm verschil. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN noemt het verschil van impact op onze planeet zelfs “desastreus”.

Een paar voorbeelden. Bij 2 graden opwarming raken we 3 keer zoveel soorten insecten en 2 keer zoveel soorten planten kwijt dan bij 1,5 graad. En verliezen 2 keer zoveel gewervelden dieren meer dan de helft van hun leefgebied. En bij 2 graden opwarming worden er “honderden miljoenen” mensen meer blootgesteld aan klimaatproblemen, dan bij 1,5 graad, zo stelt het IPCC.2 En dat betreft natuurlijk vooral de armste mensen.

De noodzaak om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken is dus evident. Dit zou volgens ons dan ook het uitgangspunt moeten zijn van al ons beleid. Ik zou graag van de gedeputeerde horen hoe het college hier tegenaan kijkt.

Maar voorzitter, toch wij zullen vandaag instemmen met dit klimaatakkoord. En de reden is de krachtige formulering van overweging nummer 6 van het ontwerpbesluit, namelijk dat wij als provincie:

  • - de urgentie van het klimaatprobleem onderkennen en bereid zijn deze urgentie uit te dragen;
  • - dat wij ons zullen inzetten voor het centrale doel van het Klimaatakkoord, te weten 49% reductie van broeikasgassen in 2030, ten opzichte van 1990;
  • - en dat we ons committeren aan de uitvoering van afspraken waarbij de provincies direct betrokken zijn.

De urgentie van het klimaatprobleem onderkennen en deze ook uit te dragen. Voorzitter, in onze analyse heeft het in het verleden juist daaraan ontbroken. Alleen als wij als overheid die urgentie uitdragen kunnen we er in slagen om de inwoners van onze provincie mee te krijgen in de enorme opgave waarvoor we staan.

En 49% reductie van broeikasgassen in 2030. Het is onvoldoende, maar we zijn realist genoeg om te erkennen dat dit al een prestatie van formaat zou zijn. Wat dat betreft zijn wij een fan van de passage uit het coalitieakkoord dat stelt dat we met elkaar aan de slag gaan en niet willen verzanden in discussies over langjarige ambities en doelstellingen.

En tot slot voorzitter, het allerbelangrijkste is dat we ons committeren aan de uitvoering van de afspraken. Wij zijn blij dat het college voorstelt om in te stemmen met de integrale set van afspraken uit het klimaatakkoord en we geven hieraan graag onze steun.

Dank u wel.

1 https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/klimaatakkoord

2 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wat-maakt-een-halve-graad-extra-opwarming-eigenlijk-uit-heel-veel-volgens-het-ipcc~b66005c3/

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer