Amen­dement: Geen dodelijke vrij­stel­lingen


7 december 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging / wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/757:

I. Beslispunt 2 te wijzingen in:

Hoofdstuk 7 Natuur in te voegen in de Omgevingsverordening Overijssel 2009, conform bijlage III, waarbij in bijlage III bijlage 7.4.1 geschrapt wordt.


Toelichting

Dit amendement regelt dat de bijlage 7.4.1, waarin soorten staan vermeld die middels een vrijstelling gedood mogen worden, wordt geschrapt. Het gevolg is dat het doden van dieren niet meer met een vrijstelling, maar altijd met een ontheffing moet worden gereguleerd.

De Bunzing, Egel, Hermelijn, Konijn, Wezel staan op de Nederlandse Rode Lijst. Zij zouden dus niet op de vrijstellingslijst moeten staan. Bovendien levert de vrijstelling geen maatwerk. Dit is niet te rijmen met het uitgangspunt van bescherming van individuele dieren. De maatregel leidt niet tot inventief oplossen van problemen. Immers, als de bescherming van dieren opzij wordt gezet en afschot snel mogelijk wordt gemaakt, is er geen stimulans om tot een slimme, diervriendelijke oplossing te komen.

Daarnaast moet het doden van dieren altijd maatwerk zijn en als laatste redmiddel worden ingezet. De vrijstelling is een grofmazig instrument dat nu ook ingezet kan worden als er geen dreigende schade is maar algemeen worden toegepast in het kader van natuurbeheer of in het kader van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied. Indiener is van mening dat het onwenselijk is om dieren te doden zonder noodzaak.

Ten derde is er geen degelijke rechtsgang mogelijk tegen een vrijstellingsverklaring, maar wel tegen een ontheffing. De diverse ontheffingen die zijn vernietigd door de rechter dienen niet gerepareerd te worden door er vrijstellingen van de maken en de toets van de rechter te voorkomen, maar door de onderbouwing (indien mogelijk) te verbeteren.

Partij voor de Dieren SP

Lia van Dijk H.J. Klein Bleumink - Hooiveld


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, CU, SGP, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer