Amen­dement Verlaging maxi­mum­snelheid N760


21 juni 2023

Beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

In te stemmen met de aanpak om gelijktijdig met de rehabilitatie van de N760 de weg veilig en duurzaam in te richten, volgens het geschetste alternatief van de afwaardering naar 60 km/u, die tegen lagere kosten uitgevoerd kan worden.

II

Beslispunt 3 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

En € 400.000 als aanvullend budget uit de algemene middelen beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de Reserve Dekking Kapitaallasten voor de N760.

III

Beslispunt 4 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

Gedeputeerde Staten op te dragen de 8e begrotingswijziging 2023 (bijlage II) aan te passen op de onder punt II genoemde wijziging;

De 8e begrotingswijziging 2023 (bijlage II) gewijzigd vast te stellen.

Toelichting

Met de voorgestelde wijzigingen wordt gekozen voor het in het Statenvoorstel geschetste alternatief van het verlagen van de maximale snelheid op de N760 naar 60 km/u. Een alternatief dat past bij de verkeersintensiteit en waarmee ongeveer € 1 miljoen bespaard wordt op de uitvoerings­kosten.

Bij een lagere snelheid is de kans op een ongeval lager én is de ernst van de afloop van een mogelijk ongeval minder.

De uitvoeringskosten voor deze variant zijn ongeveer € 1 miljoen lager dan de voorgestelde aanpak, waardoor het benodigde aanvullend budget uit de algemene middelen verlaagd kan worden naar € 400.000.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, D66

Tegen

GL, CU, BBB, JA21, Volt, PVV, SGP, CDA, PvdA, VVD, FVD