Motie Hout­ver­branding hernieuwbare energie


25 januari 2017

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 25 januari 2017.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • De provincie plannen heeft om in 2023 tot 70 % van alle hernieuwbare energie uit biomassa op te wekken,
  • Biomassa ondermeer uit mest, hout, tuinafval en pyrolyse olie kan bestaan,
  • Er veel onduidelijkheid bestaat over hoeveel energie er uit welk soort biomassa opgewekt zal gaan worden,
  • Houtverbranding een groot gedeelte van deze energieopwekking uit biomassa voor haar rekening lijkt te gaan nemen volgens het investeringsvoorstel programma Nieuwe Energie,

constaterende dat

  • GS heeft aangegeven dat dit hout vooral uit lokaal snoeiafval vanuit de provincie zal bestaan,
  • Er onduidelijkheid heerst over waar de grenzen van de draagkracht van de Overijsselse natuur liggen, m.b.t. de hoeveelheid op te wekken energie uit houtverbranding,

verzoeken GS

  • Inzichtelijk te maken hoeveel hernieuwbare energie in 2023 uit houtverbranding opgewekt wordt;
  • Aan te geven welk percentage van deze energieopwekking uit hout van binnen de provinciegrenzen van Overijssel zal bestaan en aan te geven waar het overige hout vandaan komt;
  • Aan te geven hoeveel procent van dit hout snoeiafval en hoeveel procent van dit hout gerooide bomen zullen zijn,

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

19(VVD, SP, PvdA, GroenLinks, 50Plus, PvdD)

Tegen

25(CDA, PVV, CU, D66, SGP)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer