Motie reductie broei­kas­gase­missies


25 januari 2017

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 25 januari 2017.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

  • Overijssel met het programma Nieuwe Energie invulling geeft aan een aantal mondiale en nationale afspraken omtrent energie- en klimaatbeleid;
  • Klimaatbeleid verder strekt dan alleen energiebeleid; energiebeleid is een onderdeel van klimaatbeleid;
  • Klimaatbeleid onder andere inhoudt het stellen van doelen voor de reductie van broeikasgassen (zowel CO2 als equivalenten);

Constaterende dat:

  • Overijssel in 2011 af is gestapt van CO2-doelstellingen;

verzoeken GS

  • voor de zomer met een voorstel te komen met ambitieuze doelstellingen omtrent de reductie van broeikasgasemissies;
  • om deze vervolgens, voor het einde van dit jaar, binnen alle beleidsterreinen te implementeren

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, GroenLinks, 50Plus, SP

Tegen

VVD, PVV, D66, CU, CDA, SGP

Lees onze andere moties

Amendement: Houtopstanden

Lees verder

Motie Houtverbranding hernieuwbare energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer