Motie van treurnis


16 oktober 2019

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 16 oktober 2019

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het Overijssels coalitieakkoord staat dat we als provinciaal bestuur duidelijkheid geven en ingrijpen waar dat nodig is ten behoeve van het algemeen belang, en dat we als bestuur transparant in ons handelen en een betrouwbare partner zijn,

constaterende dat het college afgelopen maandag een verkeerd signaal heeft afgegeven door onder druk van actievoerders de beleidsregels stikstof in te trekken,

van mening dat het onverstandig is om beleidskeuzes van tafel te halen op grond van eenzijdig verzet,

spreken uit de gang van zaken rond het instellen en intrekken van de beleidsregels stikstof te betreuren,

roepen GS op om zich te gedragen in lijn met de bestuursstijl zoals geformuleerd in het coalitieakkoord,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Wybren Bakker
D66

Manouska Molema
GroenLinks

Harry Broekhuis
SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, D66

Tegen

Forum voor Democratie, ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Omlabelen van leningen naar subsidies Agro&Food

Lees verder

Amendement Kaders evenementenbeleid 2020-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer