Amen­dement Omlabelen van leningen naar subsidies Agro&Food


10 juli 2019

De ondergetekende stelt de volgende wijziging voor in het ontwerpbesluit van Statenvoorstel PS/2019/1100472:

I.

Beslispunt 6 wordt verwijderd.

II.

De nummering van de daaropvolgende beslispunten wordt dienovereenkomstig aangepast.

Toelichting

Met de voorgestelde wijziging wil de indiener voorkomen dat nu wordt besloten om het subsidieplafond van het uitvoeringsprogramma Agro&Food te verhogen van € 3,5 mln naar € 7,5 mln zonder dat PS voldoende is geïnformeerd over de voortgang van het programma.

Het totale programmabudget van het Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma Agro&Food in Overijssel 2016 – 2019 is geraamd op € 12 mln. Hiervan is € 3,5 mln gereserveerd voor subsidies en € 4 mln voor leningen. De resterende € 4,5 mln wordt ingezet voor de innovatielabs. Het omlabelen van de € 4 mln van leningen naar subsidies is dus ruim een verdubbeling van het oorspronkelijke subsidieplafond. Dit betreft geen kleine aanpassing, maar is een wezenlijke wijziging van het uitvoeringsprogramma.

Budgettair is de voorgestelde wijziging niet neutraal. Immers, een subsidie is een uitgave terwijl een lening weer wordt terugbetaald. Effectief worden de uitgaven voor het programma Agro&Food dus substantieel verhoogd.

Het Agro&Food programma wordt in 2019 geëvalueerd. De indiener stelt voor om de resultaten van deze evaluatie mee te nemen alvorens te besluiten over verruiming van het subsidieplafond.

Luuk Folkerts

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, PVV

Tegen

ChristenUnie, PvdA, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, Forum voor Democratie