Ambi­ti­euzer klimaat­beleid


1 juli 2015

Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 1 juli 2015

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

* de rechtbank in Den Haag op 24 juni 2015 heeft beslist dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen;
* de Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990;

overwegende dat:

* de provincie Overijssel haar doelstellingen ten aanzien van hernieuwbare energie juist naar beneden heeft bijgesteld ten opzichte van de vorige collegeperiode;
* de provincie op meerdere beleidsterreinen invloed kan uitoefenen op het tegengaan van klimaatverandering, zoals:

- in te zetten op minder dieren in de veehouderij;
- initiatieven steunen en aanjagen om te komen tot een meer plantaardig voedselpatroon;
- initiatieven voor opwekking van schone energie door particulieren te ondersteunen;
- isolerende maatregelen in bestaande bouw te faciliteren;
- als ‘launching customer’ en inkoper verduurzaming te versnellen;
- green hosting stimuleren;
- in ruimtelijk beleid meer natuurontwikkeling op te nemen;
- investeren in innovatie van schone energieopwekking, –besparing en decentrale netwerken;
- aanjagen CO2 arme mobiliteit, zoals fiets, elektrisch en openbaar vervoer;

van mening dat:

* ook de provincie Overijssel zich meer zou moeten inspannen om klimaatverandering tegen te gaan;

draagt het college van GS op:

* Urgenda uit te nodigen voor een gesprek over de mogelijkheden van de provincie om verdergaande stappen te nemen tegen klimaatverandering;

* binnen 6 maanden een plan van aanpak aan Provinciale Staten voor te leggen;

* het Rijk te verzoeken niet in beroep te gaan;

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk

Partij voor de Dieren Overijssel


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

ChristenUnie, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer