TTIP


9 september 2015

Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 9 september 2015.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

 • de Europese Commissie onderhandelt met de Verenigde Staten over een vrijhandelsverdrag (TTIP) en er een verdrag (CETA) tussen de EU en Canada in de maak is;

overwegende dat

 • de zeggenschap en beleidsruimte van provinciebesturen mogelijk door TTIP en CETA worden beïnvloed;

 • veel ondernemers in Nederland en Europa schadelijke gevolgen zullen ondervinden als gevolg van toegenomen concurrentie door deze ‘vrijhandelsakkoorden’;

 • TTIP een regulatory cooperation body in het leven brengt, waarin nieuwe en bestaande regelgeving, ook op decentraal niveau, getoetst, en mogelijk verworpen, worden door een ondemocratisch en technocratisch comité;

 • met als gevolg vermindering van bescherming van volksgezondheid, dierenwelzijn en het milieu;

 • vrijhandelsakkoorden geen instrumenten moeten zijn om de Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen te versoepelen of zelfs af te schaffen;

 • TTIP en CETA vooral gunstig zijn voor multinationals en hun investeerders, maar niet voor het MKB;

 • ook veel agrarische organisaties (NMV, DDB, NAV, NVV en NVP en de LTO vakgroepen pluimvee en varkenshouderij) grote problemen hebben met de invoering van TTIP;

 • de beleidsvrijheid van de provincie niet mag worden beperkt door handelsakkoorden met de VS of Canada;

van mening dat

 • alleen harmonisering tussen de EU en de VS of Canada naar de hoogste normen bespreekbaar zou moeten zijn;

 • elke clausule betreffende een geschillenregeling (ISDS) tussen investeerders en overheden die zich onttrekt aan het nationale rechtssysteem op principieel verzet stuit

 • een toets op democratisch gelegitimeerde decentrale regelgeving door een ‘regulatory coörperation body’ onacceptabel is

 • de provincie aandeelhouder moet kunnen blijven van nutsbedrijven;

verzoeken GS

 • in interprovinciaal verband, in Brussel en Den Haag de mening van Provinciale Staten over CETA en TTIP uit te dragen;

 • in interprovinciaal (IPO) verband de dialoog aan te gaan met andere provincies die zich zorgen maken over de gevolgen van CETA en TTIP

  en gaan over tot de orde van de dag.

  Lia van Dijk William van den Heuvel

  Partij voor de Dieren SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, SP, GL

Tegen

ChristenUnie, D66, CDA, VVD, SGP, PVV, 50Plus

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Ambitieuzer klimaatbeleid

Lees verder

Amendement Omgevingsvisie en -verordening: Kaderrichtlijn Water

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer