Burger­ini­ti­atief ‘Stop de hobby­jacht’ in donker aange­schoten


6 oktober 2016

Zwolle – Op 20 januari is het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’ bij de provincie ingediend en een maand later geldig verklaard door Provinciale Staten. Met het burgerinitiatief willen de indieners bereiken dat de provincie, met de komst van de nieuwe Natuurwet, een einde maakt aan de hobbyjacht: de jacht zonder nut of noodzaak of maatschappelijk belang. Zij hebben ruim 1.800 handtekeningen verzameld van Overijsselaars die hun initiatief steunen.

Op 13 april is het burgerinitiatief besproken in de commissievergadering Landbouw en Natuur en heeft de initiatiefnemer met de aanwezige Statenleden van gedachten gewisseld. Deze stelden prijs op een zorgvuldige behandeling; de reden waarom het voorstel niet in de eerstvolgende Provinciale Statenvergadering geagendeerd werd. Rondom de inwerkingtreding van de nieuwe Natuurwet werd een serie van zes ‘Groene Tafels’ georganiseerd door de provincie, met als doel om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe de provincie hiermee kan omgaan. Gedeputeerde Maij (CDA) heeft tijdens de commissievergadering uitgesproken ook te hechten aan zorgvuldige behandeling van het burgerinitiatief en toegezegd dat het bij de Groene Tafels zou worden betrokken.

De Partij voor de Dieren wil opheldering van de provincie waarom het burgerinitiatief achter gesloten deuren besproken is met alleen het bestuur van de Faunabeheereenheid en waarom voor de Groene Tafel Faunabeheer noch de initiatiefnemer, noch Statenleden zijn uitgenodigd. Ook vraagt de partij om de gespreksverslagen openbaar te maken. De partij overweegt een WOB verzoek om de verslagen alsnog in te kunnen zien wanneer de provincie dat weigert.

Fractievoorzitter Lia van Dijk: “Het is onbegrijpelijk dat een voorstel om de hobbyjacht aan banden te leggen alleen met jagers wordt besproken. Dit draagt niet bij aan het bevorderen van vertrouwen tussen burgers en de politiek. De jagerslobby schijnt de provincie in een wurggreep te houden, mede gezien de verloren rechtszaken met betrekking tot de ganzenjacht. ”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil alternatieven voor het afschieten van spreeuwen

Zwolle – Op 18 augustus jl. heeft de provincie Overijssel ontheffing verleend voor het afschieten van spreeuwen aan de Jachtv...

Lees verder

Opinie: De mythe van de mestvergister

De steeds verdergaande schaalvergroting in de vee-industrie in Overijssel heeft als gevolg een enorm mestoverschot. Dit zorgt...

Lees verder