Illegaal afschot duizenden ganzen door provincie onnodig en onbe­grij­pelijk


4 december 2015

Afgelopen woensdag bepaalde de Raad van State dat in en rond Overijsselse Natura-2000 natuurgebieden niet op ganzen gejaagd mag worden, terwijl dat wel is gebeurd. Onder het mom van landbouwgewasbescherming worden de dieren massaal afgeschoten, maar daar is nu een einde aan gekomen. Dit heeft naar schatting duizenden vogels het leven gekost. De Partij voor de Dieren wil af van het afschotbeleid voor ganzen. Dit biedt geen structurele oplossing en is onnodig, want er zijn genoeg diervriendelijke alternatieven.

Ten onrechte heeft de provincie Overijssel op grote schaal afschot van ganzen toegestaan in en rond natuurgebieden. De toch al kwetsbare natuurgebieden in Overijssel moeten goed beschermd worden en jachtvergunningen mogen dan ook alleen verleend worden als de effecten op de natuur grondig zijn onderzocht. Dat was in Overijssel niet het geval.

De effecten van afschot op beschermde vogels zijn aanzienlijk. Naast een verstorend effect is de kans groot dat door de jacht schade ontstaat aan rustende, foeragerende en broedende vogels waar deze natuurgebieden juist voor zijn aangewezen. De provincie heeft verzuimd om de effecten van afschot van ganzen op de beschermde vogelsoorten zorgvuldig te onderzoeken. Overwinterende trekganzen liepen zelfs het risico te worden doodgeschoten in gebieden waar ze beschermd dienen te worden.

Lia van Dijk, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Wij willen dat de provincie zich inzet om rust- en foerageergebieden in te richten en ganzen van schadegevoelige velden verjaagt met anti-ganzen draad of volautomatische lasersystemen. Het steeds weer grootschalig afschieten van deze vogels is wreed en leidt niet tot minder schade aan gewassen.”

De PvdD zal de provincie vragen een pilot te starten met een diervriendelijk alternatief zoals verjaagsystemen met laser. De groene laserstralen die zo'n apparaat verspreidt verjaagt de vogels en is volkomen veilig voor zowel mens als dier. Het heeft een bereik tot wel twee kilometer. Met vier lasers zou een gebied van zo’n 3.000 hectare vrij gehouden kunnen worden van ganzen.