Landbouw belang­rijkste bron broei­kas­gase­missies Over­ijssel


16 mei 2018

Zwolle, 16 mei 2018 - Uit het CLM rapport Landbouw en klimaatverandering in Overijssel blijkt dat de landbouw verreweg de belangrijkste bron is van broeikasgasemissies in Overijssel. Een integraal klimaatbeleid ontbreekt echter in de provincie. Reden voor de Partij voor de Dieren om dit rapport te agenderen.

Het door het Rijk gestelde doel, 20% broeikasgasreductie in de landbouw in 2020 ten opzichte van 1990, is volgens het CLM rapport binnen handbereik. Desondanks is de sector nog altijd verantwoordelijk voor maar liefst 31% van de totale uitstoot en voor na 2020 is nog geen beleid.

De absolute uitstoot is door het CLM berekend op 4 Mton CO2-equivalenten per jaar. Om die 4 Mton te duiden, ter vergelijking een aantal andere getallen:

  • de totale uitstoot in Nederland is momenteel circa 190 Mton (alle sectoren);
  • de afspraak is dat die uitstoot in 2030 moet zijn teruggebracht tot 120 Mton en
  • de projectie is dat we in Nederland – volgens de Parijs-akkoorden – in 2050 in totaal nog ongeveer 10 Mton per jaar mogen uitstoten (alle sectoren in Nederland bij elkaar!!!).

De Partij voor de Dieren wil van het college en de andere fracties weten welke consequenties zij verbinden aan de uitkomsten van dit onderzoek. Aan de ene kant hebben we op het gebied van energie een heel programma opgesteld, namelijk Nieuwe Energie Overijssel (NEO). Aan de andere kant doen we vrijwel niets om de grootste vervuiler, de landbouw - en dan met name de veeteelt - aan te pakken.

De oplossing is volgens de PvdD simpel: minder dieren. Dit concluderen ook onder andere de SER en het Rli. Daarnaast moet er een integraal provinciaal klimaatbeleid komen, om Overijssel bij te laten dragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.


De commissievergadering is hier terug te zien.
Voor ons (aangehouden) initiatiefvoorstel klimaat uit 2016 klik hier.