PvdD: weide­vo­gel­stand niet zo roos­kleurig als provincie wil doen geloven


17 juni 2016

Vorige maand kwam de provincie met een rooskleurig bericht naar buiten over de weidevogelstand in Overijssel. Uit het achterliggende rapport blijkt echter, dat het helemaal niet zo goed gaat met de weidevogels als de provincie wil doen geloven. De Partij voor de Dieren heeft hierover kritische vragen gesteld aan het College.

Het gaat al jaren slecht met de weidevogels in Nederland. Sinds 1960 is meer dan 60 procent van alle weidevogels verdwenen en dreigen ze uit te sterven. Oorzaken zijn het verlies van habitat en de steeds verdergaande schaalvergroting van de intensieve veehouderij. Een te laag grondwaterpeil, te vaak en te vroeg maaien, overbemesting en monoculturen van Engels raaigras leiden tot de achteruitgang. Bloemrijke weides zijn steeds zeldzamer geworden waardoor er minder insecten en dus minder voedsel is voor vogels. Naast voedseltekorten verliezen jonge vogels dekking of worden domweg doodgemaaid.

Volgens de provincie Overijssel is er sprake van een lichte stijging in de weidevogelstand, met name toe te schrijven aan agrarisch natuurbeheer, waar per jaar miljoenen subsidie naartoe gaat. Uit het rapport weidevogelmeetnet 2015 blijkt echter dat het nog steeds erg slecht gaat met de weidevogels. De lichte stijging van een aantal soorten is juist gemeten in en rond beschermde natuurgebieden. In landbouwgebieden daarentegen, zijn 12 meetpunten uit het meetnet opgeheven omdat hier geen weidevogel meer te vinden is en in gebieden met agrarisch natuurbeheer is de situatie onveranderd slecht.

De PvdD vraagt het college wat zij hieraan gaat doen en wat herstructurering van het agrarisch natuurbeheer daadwerkelijk voor vernieuwing betekent in het veld. Lia van Dijk, Fractievoorzitter: "De situatie die door de provincie wordt geschetst is veel te rooskleurig. Het gaat niet goed met de weidevogels in Overijssel en er moet veel meer gedaan worden om de achteruitgang te stoppen. Agrarisch natuurbeheer is hiervoor niet genoeg".