Reptielen Sallandse Heuvelrug


Indiendatum: jun. 2018

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

In december 2017 is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin wordt gevraagd reptielen een plaats te geven in de aandachtsoortenlijst van de provincie. Inmiddels zijn de reptielen als soortgroep toegevoegd en zijn de adder en ringslang hier ondergebracht (PS/2018/155).

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is een van de gebieden waar sommige soorten reptielen het relatief goed doen. Echter, doordat levendbarende hagedissen, zandhagedissen en hazelwormen leven op de zandpaden worden ze veelvuldig doodgereden door mountainbikers. Dus waar aan de ene kant maatregelen genomen worden om deze soorten te beschermen en populaties te versterken, worden door de toegenomen recreatiedruk aan de andere kant veel dieren doodgereden op de MTB/ATB routes. Deze situatie is volgens de Partij voor de Dieren niet wenselijk.

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college bekend met het feit dat er veel reptielen worden doodgereden op de Sallandse Heuvelrug? Is het college het met ons eens dat dit onwenselijk is?

2. Welke mogelijkheden ziet het college om iets te doen aan de Mountainbike routes, zodat minder reptielen worden doodgereden? Te denken valt wellicht aan het aanpassen, omleggen en/of opheffen van routes.

3. Hoe beoordeelt het college de ontwikkeling van de recreatiedruk over de afgelopen jaren, met name de toename van het aantal deelnemers aan de georganiseerde Mountainbike evenementen over de Sallandse Heuvelrug, in relatie tot de bescherming van de genoemde reptielen.

Niet goed gaat het op en rond De Sallandse Heuvelrug met de inheemse slangen die op de aandachtsoortenlijst staan: de adder en de ringslang. Voor deze soorten zijn meer natte verbindingszones nodig.

4. Wat zijn de plannen voor deze soorten in het kader van de aandachtsoortenlijst? Of, als die plannen er nog niet zijn, is het college bereid een soortenbeschermingsplan op te stellen voor deze soorten?

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 27 aug. 2018

Vraag 1.

Is het college bekend met het feit dat er veel reptielen worden doodgereden op de Sallandse Heuvelrug? Is het college het met ons eens dat dit onwenselijk is?

Antwoord 1

Wij zijn ervan op de hoogte dat het voorkomt dat reptielen worden doodgereden op de Sallandse Heuvelrug. Het betreft met name de zandhagedis. Vrijblijvende tellingen geven aan dat het om enkele dieren per dag kan gaan. Dat dieren onnodig worden gedood is te allen tijde onwenselijk.

Vraag 2.

Welke mogelijkheden ziet het college om iets te doen aan de Mountainbike routes, zodat minder reptielen worden doodgereden? Te denken valt wellicht aan het aanpassen, omleggen en/of opheffen van routes.

Antwoord 2

Als onderdeel van het gebiedsproces in het kader van PAS (Programma Aanpak Stikstof) en Natura2000 heeft op initiatief van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten recent overleg met belangengroepen plaatsgevonden over toeristische routes op de Sallandse Heuvelrug. Uitkomsten worden teruggekoppeld na de zomer. Met name over reptielensterfte en mogelijke oplossingen is door alle betrokkenen actief meegedacht. Het aanpassen, omleggen en/of opheffen van routes valt onder de mogelijke oplossingen. Dit gebiedsproces biedt de beste route om tot oplossingen te komen.

Vraag 3.
Hoe beoordeelt het college de ontwikkeling van de recreatiedruk over de afgelopen jaren, met name de toename van het aantal deelnemers aan de georganiseerde Mountainbike evenementen over de Sallandse Heuvelrug, in relatie tot de bescherming van de genoemde reptielen.

Antwoord 3
Wij zijn ons ervan bewust dat de recreatiedruk de afgelopen jaren is toegenomen. In onze natuurvidie is de ambitie uitgesproken meer mensen van de natuur te laten genieten en zo ook meer bewustzijn en draagvlak voor de natuur te creëren. In dat kader zien wij het groeiend aantal bezoekers als een positieve ontwikkeling. Tegelijk wordt in het kader van de ‘Stimuleringsagenda Nationaal Park Sallandse Heuvelrug’ gewerkt aan een goede balans tussen natuurwaarden en recreatie. In deze agenda wordt onder andere een aanpak uitgewerkt om de leefgebieden van soorten als reptielen te ontzien. Eén van de beoogde ontwikkelingen hierin is recreatieve activiteiten meer naar de randen van het gebied te verplaatsen.

Vraag 4.
Wat zijn de plannen voor deze soorten (de adder en de ringslang) in het kader van de aandachtsoortenlijst? Of, als die plannen er nog niet zijn, is het college bereid een soortenbeschermingsplan op te stellen voor deze soorten?

Antwoord 4
De Sallandse Heuvelrug wordt verbonden met de lagergelegen Zunasche Heide, zodat het leefgebied van soorten als de ringslang en de adder wordt vergroot. Binnen deze ontwikkeling worden tientallen hectares natte heide gerealiseerd en wordt bestaande natte heide bereikbaar gemaakt. In het kader van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) worden twee deelgebieden op de Sallandse Heuvelrug omgevormd van bos naar heide. Ook dit draagt bij aan het vergroten van het leefgebied van soorten als de adder.

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Interessant voor jou

Vragen: Paasvuren dodelijk voor dieren

Lees verder

Rondvraag geitenstop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer