Voortgang PAS


Indiendatum: aug. 2018

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

In reactie (PS/2018/14) op het rapport van de Rekenkamer Oost Nederland over het PAS ("De PAS er in houden") heeft GS in januari 2018 aangegeven dat PS na een jaar worden geïnformeerd over de implementatie van de aanbevelingen. Daarnaast zijn een aantal toezeggingen gedaan door GS. De fractie van de Partij voor de Dieren zou graag willen weten hoe het hiermee staat.

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Aanbeveling 3 luidt: Verzoek GS op korte termijn concreet invulling te geven aan toezicht en handhaving van vergunningen in relatie tot de Wet natuurbescherming en daarbij ook aandacht te hebben voor onderbenutting van de vergunde ruimte.

In reactie daarop schrijft GS ten aanzien van de toezicht en handhaving op het verstrijken van de realisatietermijn: “In een pilot die zal plaatsvinden begin 2018 worden de eerste resultaten inzichtelijk.”

  1. 1. Zijn de eerste resultaten intussen inzichtelijk? En zo ja, wat zijn deze resultaten? En zo nee, waarom niet?

Aanbeveling 5 luidt: Verzoek GS bij de besluitvorming over de prioritaire projecten zowel de lijst openbaar te maken, als ook transparant te zijn over de onderbouwing er van.

In reactie daarop schrijft GS: “Aangezien het PAS een landelijk programma is en ten aanzien van het beschikbaar stellen van informatie over de prioritaire projecten afspraken zijn gemaakt, zullen we met de andere PAS-partners bekijken of en op welke wijze we de onderbouwing van de prioritaire projecten openbaar kunnen maken.”

  1. 2. Is hierover intussen overleg geweest met de PAS-partners? En zo ja, wat is de uitkomst daarvan?
  1. 3. Voor de controlerende rol van PS is het van belang om de voortgang van de (vele) herstelmaatregelen te kunnen volgen. Hoewel het jaarverslag 2017 Ontwikkelopgave Natura 2000 enig inzicht biedt, is het aan de hand daarvan niet mogelijk om een vergelijking in de tijd te kunnen maken (wat is de planning, hoe loopt de uitvoering?). Waar kunnen we een overzicht vinden van de herstelmaatregelen, de planning van de uitvoering van deze maatregelen en de behaalde voortgang daarvan?

Indiendatum: aug. 2018
Antwoorddatum: 25 sep. 2018

Vraag 1:

Zijn de eerste resultaten (van de pilot over toezicht en handhaving over de vergunningen) intussen inzichtelijk? En zo ja, wat zijn deze resultaten? En zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Overijssel heeft meegedraaid in de landelijke Pilot ‘Aanpak Tweejaarstermijn PAS’ (zie voor meer informatie: http://www.ipo.nl/publicaties/pilot-controles-uitvoering-programmatische-aanpak-stikstof-pas-gestart).

De provinciale beleidsregel geeft aan dat een project waarvoor ontwikkelingsruimte (OR) is toegedeeld (uitgedrukt in ammoniakdepositie) binnen twee jaar ook gerealiseerd moet worden. Gebeurt dit niet dan kunnen Gedeputeerde Staten beslissen de vergunning voor de niet-benutte OR weer in te trekken. Op die manier kunnen wij schaarse OR weer vrijspelen voor nieuwe initiatieven.

In de landelijke pilot zijn in het eerste kwartaal van 2018 163 bedrijven gecontroleerd. In twee derde van de gevallen bleek dat de gereserveerde ruimte na twee jaar nog niet volledig gerealiseerd was. In Overijssel is bij 42 veehouderijen onderzocht of de vergunde OR gerealiseerd is. Het Overijssels beeld komt overeen met het landelijke beeld.

Over het vervolg van de pilot moet nog een besluit worden genomen. Daarbij zullen ook de lopende ontwikkelingen ten aanzien van de PAS worden meegewogen en zal afstemming plaatsvinden met de overige provincies.

Vraag 2:

Is intussen overleg geweest met de PAS-partners over openbaarmaking van de onderbouwing van de lijst prioritaire projecten? En zo ja, wat is de uitkomst daarvan?

Antwoord

De PAS-partners hebben gezamenlijk criteria vastgesteld waaraan een project moet voldoen om als prioritair project in aanmerking te komen. De wettelijke criteria staan hier vermeld: http://wetten.overheid.nl/BWBR0038662/2017-01-01. Jaarlijks worden de provinciale criteria geactualiseerd (zie bijlage). Over de concept-lijst voor de eerstvolgende herziening zullen wij naar verwachting dit najaar een besluit nemen. Omdat dit een conceptlijst is en er mogelijk nog wijzigingen plaats kunnen vinden, is tot op heden gekozen om dit niet openbaar te maken. Bij dit volgende besluit zullen wij onder dit voorbehoud de conceptlijst openbaar maken.

Vraag 3:

Waar kunnen we een overzicht vinden van de herstelmaatregelen, de planning van de uitvoering van deze maatregelen en de behaalde voortgang daarvan?

Antwoord:

Verantwoording over de uitvoering van de herstelmaatregelen in Overijssel vindt jaarlijks plaats via de jaarverslagen Ontwikkelopgave Natura 2000 (http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/ontwikkelopgave/natura-2000/jaarverslag-natura/).
Daarnaast rapporteren alle provincies jaarlijks over de voortgang van de herstelmaatregelen aan het landelijke PAS-bureau. Het PAS-bureau rapporteert vervolgens, via de ‘Deelrapportage voortgang natuurmaatregelen’, jaarlijks over de voortgang (https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2018/06/RapportageVHM201820180619.pdf). Hierin is meer informatie te vinden over de voortgang en planning. Deze deelrapportage is onderdeel van de zogeheten tussenevaluatie van de PAS die de minister dit najaar aan de Tweede Kamer zal aanbieden.

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Selectiecriteria prioritaire projecten
De volgende criteria zijn van toepassing voor prioritaire projecten:
a. Wettelijke criteria (vrij vertaald vanuit artikel 2.8 Besluit Natuurbescherming)
 Alleen projecten, andere handelingen of categorieën van projecten/andere handelingen waarvoor een toestemmingsbesluit wordt getroffen. Dat betekent dat het een vergunningplicht besluit is met een effect groter dan de grenswaarde. De grenswaarde is minimaal 0,05 mol/ha/ja. (Artikel 2.8, lid 1)1
 Het betreft (een categorie van) projecten, andere handelingen of ontwikkelingsgebieden zoals bedoeld in artikel 2.3 van CHW (artikel 2.8, lid 1)
 Het project of de andere handeling is aantoonbaar van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang (artikel 2.8, lid 2a)
 Het is aannemelijk dat voor het project of de andere handeling in het actuele PAS-tijdvak ontwikkelingsruimte wordt toegedeeld in een besluit (artikel 2.8, lid 2b)
 (Omvang ontwikkelingsruimte Segment 1 mag geen onnodige inbreuk doen op ruimte in Segment 2). Dit is eerder een randvoorwaarde t.a.v. het totale cumulatieve effect in S1. (Artikel 2.8, lid 3)
b. Criteria vanuit Programma Aanpak Stikstof
 Voor het project zijn gegevens beschikbaar aan de hand waarvan een realistische inschatting kan worden gemaakt van de stikstofdepositie (garantie door middel van uitgangspuntendocument)
 Depositieruimte voor activiteiten in de landbouw is incidenteel beschikbaar in segment 1 (in principe niet, zie onderstaand C.5.)
c. Aanvullende criteria2
1. Voor een nieuw op te voeren project wordt een toestemmingsbesluit genomen in de periode dat de herziening van toepassing is (naar verwachting 1 januari 2020)
2. Voor bestaande projecten wordt een toestemmingsbesluit genomen binnen 1,5 jaar nádat de herziening van toepassing is (vóór 1 juli 2021)
3. Er dient een voorkeursalternatief beschikbaar te zijn op basis waarvan een reservering van prioritaire project ruimte gemaakt kan worden3
4. Voor bestaande projecten die bestaan uit verschillende deelprojecten wordt alleen een reële reservering tot 1 juli 2021 opgenomen; bij bestemmingsplannen (uitgezonderd bestemmingsplannen i.h.k.v. Crisis- en herstelwet) is het vereist dat wordt uitgegaan van een reservering op basis van een realistische uitgifte van kavels in de 1e PAS-periode
5. Land- en (glas)tuinbouwproject staat in principe niet op de lijst
6. De bestaande reservering voor projecten en nieuw op te voeren projecten in de sector industrie moet minimaal voldoen aan de eisen van Beste Beschikbare Technieken (BBT)4
Toelichting op aanvullende criteria:
Ad.1 dit is een verlenging van de afspraak die ook voor M18 van toepassing was;
Ad.2 en 3 deze criteria gelden in principe alleen voor concrete projecten (wegen, individuele bedrijven etc.) en niet voor de invulling van bijvoorbeeld bestemmingplannen. Het voorkeursalternatief is van toepassing op projecten waarvoor een mer-procedure wordt gevolgd;
Ad.4 Bestemmingsplannen die vallen onder de CHW mogen in zijn geheel opgenomen worden in het PAS. Voor alle andere bestemmingsplannen mogen in beginsel alleen projecten opgenomen worden. Omdat het binnen bestemmingsplannen lang niet altijd mogelijk is om dit vooraf op projectniveau in te vullen mag er een reële raming van daadwerkelijke uitgifte van kavels in de 1e PAS-periode opgenomen worden in het PAS. Deze raming dient jaarlijks wordt bijgesteld op basis van de meest recente inzichten.
Ad.5 vanuit eerdere overwegingen zijn een aantal van deze projecten op de lijst gekomen. Deze eis geldt voor nieuwe projecten.
Ad. 6. Indien gebruik wordt gemaakt van de op te stellen kentallen wordt in ieder geval voldaan aan de BBT eisen.

Interessant voor jou

Rondvraag Lelystad Airport belevingsvluchtmetingen

Lees verder

Vragenuur Afrikaanse Varkenspest

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer