Begroting 2019 - Toelichting Motie Aanvullend Klimaat­beleid


7 november 2018

Voorzitter,

We hebben afgelopen maand kennis genomen van de uitspraak van de rechter in het hoger beroep van de Urgenda zaak en daarmee is nogmaals bevestigd dat ons huidige klimaatbeleid ontoereikend is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze wettelijke verplichting is een CO2- reductie van tenminste 25% in het jaar 2020. Het kabinet heeft aangegeven dat we waarschijnlijk ongeveer 4Mton te kort komen om dit doel te halen. Er is extra inspanning nodig en de Partij voor de Dieren vindt het redelijk dat Overijssel een deel van deze extra inspanning op zich neemt. Een kwestie van verantwoordelijkheid nemen.

Maar op dit terrein voorziet de begroting niet in een extra inspanning. Er is bijvoorbeeld geen budget voor klimaatmitigerende maatregelen in de sector landbouw en landgebruik, er is geen specifiek budget voor klimaatmitigerende maatregelen in de sector mobiliteit en het budget in de andere drie sectoren is volstrekt onvoldoende om de noodzakelijke 25% reductie over 2 jaar te halen.

We zijn blij met een aantal voorstellen die vandaag worden gedaan ter bevordering van de emissiereductie [energieneutraal wonen, bomen planten, etc.]. Maar het zijn losse onderdelen, overkoepelend beleid voor alle sectoren ontbreekt. We willen het college dan ook vragen te komen met een voorstel voor concrete aanvullende maatregelen voor het verminderen van broeikasgasemissies voor álle vijf de sectoren die ook worden gehanteerd aan de landelijke klimaattafels: elektriciteit, industrie, mobiliteit, landbouw, en de gebouwde omgeving.

In de motie hebben we opgenomen dat hiervoor financiële middelen van circa 5 miljoen euro beschikbaar gesteld kunnen en dienen te worden. Dat bedrag is op twee manieren tot stand gekomen. Ten eerste heb ik met de verantwoordelijke gedeputeerden overlegt wat er redelijkerwijs mogelijk is om nog in het komende jaar een klimaatboost te geven. Ook heb ik bekeken wat ongeveer een evenredig aandeel van Overijssel zou moeten zijn in die 4 Mton reductie die nog extra nodig is voor 2020 en dan kom ik uit op circa 0,2 Mton. En met een CO2 prijs van 25 euro per ton, wat momenteel ongeveer de marktprijs is, kom je dan ook uit op 5 miljoen.

Vandaar dat onze motie GS oproept om:

  • Een plan met genoemde omvang op te stellen voor concrete aanvullende maatregelen die beogen emissies van genoemde broeikasgassen te verminderen op een termijn die bijdraagt aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis;
  • Daarbij een voorstel te doen voor de financiële dekking van dit plan;
  • Dit plan komend voorjaar ter bespreking aan PS voor te leggen,

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage bij begroting 2019

Lees verder

Bijdrage Monitor 2018 - II

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer