Bijdrage 1e termijn begroting 2020


13 november 2019

Voorzitter,

We lezen in de begroting dat “We streven naar een landbouwsector in harmonie met haar omgeving: natuur, mens, water, klimaat en milieu.” De enige weg naar een duurzame landbouw is krimp van de veestapel. Met zogenaamde innovaties, potdichte stallen en enzymen in diervoer gaan we het echt niet redden.

Wat wel duidelijk wordt nu we het stikstofprobleem tot crisis hebben laten escaleren, is dat serieuze maatregelen, zoals warme sanering van de veehouderij, onvermijdelijk zijn. Hier moeten we ons als provincie dus wel degelijk op voorbereiden. Nu is er in de begroting incidenteel € 652.000 begroot voor de aanpak stikstof. Iets waarmee we het natuurlijk niet gaan redden. Nou lijkt het ons verstandig als hier niet dezelfde fout maken als bij het PAS, dus niet afwachten en niets doen.

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft een weerstandsvermogen voor. Stikstof is hier niet in meegenomen. Dit is naar ons oordeel onterecht. Voor een goede risicobeheersing moeten de mogelijke financiële gevolgen van de stikstofproblematiek worden geïnventariseerd en gekwantificeerd. Wij dienen daarom een motie in met het verzoek aan het college om bij de Perspectiefnota 2021 te komen met een hernieuwde risico-inventarisatie en een herbeoordeling van de benodigde weerstandscapaciteit met medeneming van de stikstofproblematiek.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Algemene beschouwing begroting 2020

Lees verder

Bijdrage Startnotitie Regionale Energiestrategieën

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer