Motie stikstof meenemen in weer­stands­ver­mogen


13 november 2019

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 13 november 2019

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

- het Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie Remkes) adviseert dat agrariërs die stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied veroorzaken door de overheid gericht moeten worden uitgekocht of gesaneerd;

- het nog niet bekend is hoeveel geld voor de voorgestelde maatregelen van het rijk gaat komen en hoeveel voor rekening komt van de provincie;

- de provincie als het bevoegd gezag voorts de kosten draagt van de nadeel-compensatie voor diegenen die schade lijden als gevolg van besluiten op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb), waaronder intrekking of wijziging van een onherroepelijke Wnb-vergunning,

constaterende dat

- het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een weerstandsvermogen voorschrijft als relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het totaal aan gekwantificeerde risico’s waar geen beheersmaatregelen tegenover staan;

- het college de financiële risico’s van de uitspraak van het Europese gerechtshof over het programma aanpak stikstof (PAS) en het advies van de commissie Remkes niet heeft meegenomen bij het vaststellen van het benodigde weerstandsvermogen,

van oordeel dat voor een goede risicobeheersing de mogelijke financiële gevolgen van de stikstofproblematiek moeten worden geïnventariseerd en gekwantificeerd,

verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om bij de Perspectiefnota 2021 te komen met een hernieuwde risico-inventarisatie en een herbeoordeling van de benodigde weerstandscapaciteit met medeneming van de stikstofproblematiek,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, D66

Tegen

Forum voor Democratie, ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Aanvullende voorwaarden vrijstelling herstelmaatregelen

Lees verder

Motie Stoppen met vuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer