Bijdrage bij actu­a­li­satie omge­vings­visie en -veror­dening


26 september 2018

Voorzitter,

Met de agenda van vandaag moet ik zuinig zijn met mijn spreektijd. Dus ik ga direct op mijn doel af. Drie punten:

  1. Een opmerking over de manier waarop we wijzigingen doorvoeren in de omgevingsvisie;
  2. Een amendement op de omgevingsverordening om de vrijstellingslijst soortenbescherming iets in te korten;
  3. Een amendement om de door GS voorgestelde wijziging van de kaart van de uitsluitingsgebieden windenergie niet door te voeren.

Het eerste punt, over hoe we wijzigingen doorvoeren in de omgevingsvisie.

Wat ik mis is dat we bij de vaststelling van een Statenvoorstel niet weten hoe dit in de omgevingsvisie verwerkt gaat worden. Als gevolg daarvan worden moeten we bij de controle van de daaropvolgende actualisatie alle voorafgaande besluiten weer doornemen. Volgens mij zou het veel handiger zijn als het college bij de behandeling van een visiedocument of een ander besluit direct aangeeft hoe dit in de omgevingsvisie – of verordening doorwerkt.

Graag een reactie van het college op dit voorstel.

Dan het eerste amendement. Bij de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming zijn de regelingen uit de Flora- en Faunawet beleidsarm overgenomen. Een van die regelingen is de vrijstellingslijst zoals opgenomen in bijlage 9a van de verordening waardoor bepaalde diersoorten gevangen kunnen worden als er beheer en onderhoud wordt gepleegd in bijvoorbeeld de landbouw of langs wegen en watergangen. Bij de bespreking hiervan in december 2016 hebben we al aangegeven dat op die lijst enkele soorten staan die daar niet op thuis horen – omdat ze geen gunstige staat van instandhouding hebben. Het college heeft toen aangegeven om die lijst met de partners te zullen bespreken en aan te passen. Dat is toen niet gebeurd en ook in december vorig jaar – bij de bespreking van de natuurvisie - hebben we aandacht gevraagd voor de noodzakelijke actualisatie van deze lijst en ook toen meende ik begrepen te hebben dat een voorstel tot aanpassing in de maak was. Kort en goed, intussen is duidelijk dat de gedeputeerde en ik het toen over verschillende lijsten hadden, maar we hebben wel ook gezamenlijk vastgesteld dat vijf soorten inderdaad van de vrijstellingslijst af kunnen, te weten bunzing, egel, hermelijn, ondergrondse woelmuis en wezel.

Het amendement dat we hiertoe vandaag indienen is opgesteld in samenwerking met de ambtelijke organisatie. Waarvoor mijn hartelijke dank. En we hebben het amendement voor commentaar ook nog rondgestuurd aan de maatschappelijke partners, namelijk de gemeenten en de terreinbeherende organisaties. Daarop zijn een stuk of 10 reacties gekomen, variërend van een kort “Prima aanpassing!” van de gemeente Deventer tot een zeer uitgebreid advies van de gemeente Staphorst met als conclusie akkoord te gaan met het voorstel. Niet alle reacties waren helemaal positief, de gemeente Raalte en het waterschap Drents Overijsselse Delta wijzen erop dat het niet vrijstellen leidt tot extra inspanning in het beheer en onderhoud.

Dit gezegd hebbende verwijs ik voor de details graag naar het amendement zelf dat een aantal dagen geleden is rondgestuurd.

Dan het amendement over de uitsluitingsgebieden windenergie. Dit is naar aanleiding van de inspreekreactie tijdens de commissievergadering. Ik ben daar ingedoken en kom tot de conclusie dat de inspreekster een punt heeft. Laat ik proberen het kort uiteen te zetten. Er is op dit moment een discrepantie tussen de tekst van de omgevingsverordening en de daarbij horende kaart van de uitsluitingsgebieden windenergie. Daar is iedereen het wel over eens. De vraag is welke van de twee juist is, de tekst of de kaart. Het college staat op het standpunt dat de tekst juist is en stelt vandaag voor om de kaart te wijzigen omdat dit een kennelijke fout is.

Om te bepalen wat de situatie is moeten we teruggaan naar het besluit zoals dat in 2013 is genomen. In 2013 is de begrenzing van de Ecologische hoofdstructuur aangepast. Een vraag is of door het wijzigen van de begrenzing EHS ook de begrenzing van de uitsluitingsgebieden windturbines is gewijzigd.

Dan zijn er twee mogelijkheden.

De eerste optie is dat de begrenzing van de uitsluitingsgebieden niet gewijzigd is. In dit geval zou de tekst van de omgevingsvisie en omgevingsverordening (artikel 2.15.2) gewijzigd moeten zijn geworden. Immers, door de begrenzing van de EHS te wijzigen maar niet die van de uitsluitingsgebieden windturbines volstaat in dit geval niet meer om in de tekst alleen nog naar het gebied van de EHS te refereren. Echter, zo’n tekstwijziging is tot op heden niet doorgevoerd.

De tweede optie is dat de begrenzing van de uitsluitingsgebieden wel gewijzigd is. In dat geval zou de kaart van de uitsluitingsgebieden windturbines in de omgevingsverordening gewijzigd moeten zijn geworden. Immers, door de begrenzing van de uitsluitingsgebieden windturbines te wijzigen, moet ook het onderliggende kaartmateriaal worden aangepast. Echter, ook zo’n kaartwijziging is tot op heden niet doorgevoerd.

Dus op grond van de tekst en kaart van de omgevingsvisie kunnen we niet vast te stellen welke van de twee bovenstaande opties het geval is geweest. Beide mogelijkheden zouden tot een wijziging in de omgevingsverordening hebben moeten leiden, maar de een noch de andere wijziging is daarin doorgevoerd.

Wel geeft de tekst van het betreffende statenvoorstel (PS/2013/413) duidelijk aan welke van de twee mogelijkheden werd beoogd. In de samenvatting van het voorgestelde besluit staat namelijk: “De uitsluitingsgebieden windenergie, zoals al opgenomen in de Omgevingsvisie, blijven onverkort gehandhaafd.” Deze zinsnede duidt erop dat het voorstel beoogt de uitsluitingsgebieden onverkort te handhaven. Oftewel, het gehele gebied van de oorspronkelijke EHS is en blijft uitsluitingsgebied.

Daarom vind ik dat we het voorstel van GS nu niet zomaar kunnen overnemen. Het voorstel is namelijk wel degelijk een beleidswijziging. Wel stel ik voor dat we om dit onderwerp binnenkort te agenderen. Van GS zou ik dan graag een voorstel ontvangen voor een herziening van de uitsluitingsgebieden.

Interessant voor jou

Bijdrage Monitor 2018-I: Eiwittransitie

Lees verder

Bijdrage bij programma Overijssel circulair in 2050

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer