Bijdrage bij Coör­di­na­tie­be­sluit PIP Zenderen


18 juli 2018

Voorzitter,

Voor ons ligt een ontwerpbesluit waarbij op de participatieladder een kruisje is gezet bij Gesloten autoritaire stijl. Tijdens de commissievergadering dacht de gedeputeerde nog een kort moment dat dit een verwijt van haar persoonlijke bestuursstijl betrof – hetgeen een zeer onterecht verwijt zou zijn geweest – maar het is een logische duiding van het proces dat nu wordt voorgesteld.

Want waar we met een PIP zelf al het gebruikelijke proces om te komen tot een gemeentelijk bestemmingsplan gaan overrulen, beperken we met dit coördinatiebesluit ook nog eens de mogelijkheden van belanghebbenden, zoals de gemeente en de omwonenden, om straks in het geweer te kunnen komen tegen de nog te nemen uitvoeringsbesluiten. Straks is alleen nog één keer beroep mogelijk bij één instantie, namelijk bij de Raad van State.

Dezelfde Raad van State, overigens, die – nadat hoger beroep was ingesteld door de gemeente Borne – in oktober oordeelde dat de plannen voor de mestvergister in Zenderen niet passen in het huidige bestemmingsplan en dat Gedeputeerde Staten daarvoor ten onrechte een omgevingsvergunning hadden afgegeven. En ook nu blijft een groot deel van de Bornse gemeenteraad tegen het bouwen van de mestverwerkingsinstallatie in Zenderen. Toch wil GS dit doorduwen en met het voorliggende coördinatiebesluit het proces versnellen.

De reden voor de gesloten autoritaire stijl van het coördinatiebesluit is tijdwinst. De planning is nu dat er al in januari gestart moet kunnen worden met de bouw van de mestvergister. Hiervoor zijn twee argumenten gegeven: ten eerste dat anders de toegekende SDE subsidie verloopt – en zonder die subsidie is de installatie niet financieel rendabel – en het tweede argument ligt in het behouden van de contracten met de boeren in de regio. Die zouden anders weleens naar andere oplossingen kunnen gaan zoeken, en dat wil Twence niet. Wij vinden dit onvoldoende argumenten voor dit coördinatiebesluit. Het voorgestelde besluit is disproportioneel ten faveure van de bedrijfseconomische belangen van Twence en ten koste van overige belanghebbenden. Wij zullen daarom niet instemmen met het voorstel.

Voorzitter, het gigantische mestoverschot dat we in Overijssel hebben – om met de woorden van de gedeputeerde te spreken – dat los je niet op door het in een vergister te stoppen. Het mestprobleem los je op door minder mest te produceren.

En ook al worden de mineralen in deze installatie verwerkt voor hergebruik, dat maakt mestvergisting nog niet hernieuwbaar. Eerder in de keten, bij de productie van mest, gaat zoveel mis op het gebied van duurzaamheid - van methaanuitstoot tot de kap tropisch regenwoud voor veevoerproductie – dat het label duurzaam voor de uit mest gewonnen energie een farce is. Ook die overweging is voor ons reden om tegen het voorliggende voorstel te stemmen.

Dank u wel

Interessant voor jou

Bijdrage bij Perspectiefnota: klimaat voor verandering

Lees verder

Bijdrage Monitor 2018-I: Eiwittransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer