Bijdrage bij Reken­ka­mer­rapport 'Drink­wa­ter­bronnen grondig beschermd?’


30 oktober 2019

Voorzitter,

Allereerst onze dank aan Rekenkamer Oost Nederland voor hun onderzoek naar de grondwaterbescherming t.b.v. drinkwater. Het wijst ons weer op belang van bescherming van onze drinkwaterbronnen en op de bedreigingen voor ons drinkwater die er wel degelijk zijn.

Tijdens de Statentafel van 18 september hebben we een goede discussie gevoerd over de verschillende aanbevelingen van de Rekenkamer. Daarbij is wat ons betreft één punt onvoldoende uit de verf gekomen en daarover wil ik het college graag nog enkele vragen stellen.

Het punt dat bij de eerdere bespreking niet goed uit de verf is gekomen betreft de eerste aanbeveling. In die aanbeveling wijst de Rekenkamer op een nieuw instrument dat beschikbaar komt als de Omgevingswet van kracht wordt in 2021. Vanaf dat moment kunnen we namelijk zogeheten ‘maatwerkregels’ opnemen in onze Omgevingsverordening. En specifiek wijst de Rekenkamer erop dat maatwerkregels bijvoorbeeld kunnen worden ingezet als vrijwillige inzet onvoldoende resultaat oplevert.

Nu wees de gedeputeerde tijdens de Statentafel veelvuldig op het project Boeren-voor-drinkwater. Zonder iets af te willen doen aan dat project, dat project is op basis van vrijwilligheid en is weliswaar maatwerk, maar is niet – zoals de gedeputeerde leek te stellen – een maatwerkregel als bedoeld in de Omgevingswet.

Wat de eerste aanbeveling van de Rekenkamer behelst is dat GS nu in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet in kaart gaat brengen wat het stellen van maatwerkregels aan nieuwe mogelijkheden brengt om ons grondwater beter te beschermen.

Graag zou ik van de gedeputeerde de toezegging ontvangen dat hij inderdaad deze voorbereiding ter hand neemt en dat hij ons, PS, over die bevindingen vroegtijdig zal berichten en het gesprek daarover met ons zal aangaan. Zodat we deze discussie kunnen voeren voordat de Omgevingswet van kracht wordt.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage bij partiële herziening omgevingsvisie

Lees verder

Algemene beschouwing begroting 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer