Bescherming van bodem, lucht en water


De Partij voor de Dieren wil dat Overijssel een milieubeleid voert waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen. Daarvoor worden kwaliteitsnormen voor lucht, bodem en water worden op basis van het voorzorgsbeginsel vastgesteld en zo snel mogelijk behaald. De luchtkwaliteit in Overijssel voldoet minimaal aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarvoor moet de provincie de hoeveelheid stikstof, fijnstof en roet in de lucht flink verminderen. Ook worden de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water zo spoedig mogelijk gerealiseerd en worden milieuregels strikt gehandhaafd