Bijdrage inter­pel­la­tie­debat Lithium Werks


23 januari 2019

Voorzitter,

In principe hebben wij als provincie de investeringsbeslissingen van o.a. het Innovatiefonds Overijssel uitbesteed aan Oost NL. Maar we hebben daarvoor wel de kaders meegegeven, die zijn neergelegd in het Investeringsreglement. Omdat de investering in Lithium Werks niet voldeed aan dit Investeringsreglement – het paste dus niet binnen de kader die wij hebben meegegeven voor een gedelegeerde beslissing – kwam daardoor de investeringsbeslissing alsnog bij onze Staten te liggen. We werden, zoals het college ons schreef, in sturingspositie gebracht. En de vraag die we ons moeten stellen is: hoe zijn we met dat stuur omgegaan?

Voor een aantal partijen in onze Staten, waaronder de Partij voor de Dieren, was het afgelopen september duidelijk dat, voordat we tot gedegen besluit konden overgaan, we meer informatie nodig hadden. Immers, nu we als Staten in sturingspositie werden geplaatst, stelt dat hoge eisen aan onze informatiepositie. Maar de motie van dhr. Veltmeijer die daartoe opriep – eerst een infosessie en bedrijfsbezoek, daarna pas een besluit – werd met 16 tegen 27 stemmen verworpen.

Een meerderheid koos ervoor om met zeer beperkte informatie, het advies van Oost NL te volgen. En dus geen zelfstandige beoordeling door onze Staten. Waarmee we het stuur direct weer uit handen hebben geven.

En daar gaat het volgens mij mis. Binnen de kaders van het Investeringsreglement hebben we de investeringsbeslissing gemandateerd. Buiten die kaders, ligt de investeringsbeslissing bij ons. Als we er in zo’n geval voor kiezen om toch zonder meer de Fondsbeheerder te volgen, dan maken we van die kaders een wassen neus.

Mijn vraag aan de 27 collega’s die ingestemd hebben met het voorstel is dan ook deze. Terugkijkend, bent u nog steeds van menig dat we in september over voldoende informatie beschikten om zelfstandig tot een investeringsbeslissing te komen? Ik denk dat als u eerlijk bent, u die vraag met nee moet beantwoorden.

En aan het college heb ik de volgende vragen. U hebt ons toegezegd om ons nog deze maand een schriftelijke evaluatie te zullen sturen van het gevolgde investeringsproces. Wanneer krijgen we deze evaluatie? En zou u in deze evaluatie expliciet aandacht willen geven aan de informatiepositie van PS op het moment van het genomen besluit?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Monitor 2018 - II

Lees verder

Bijdrage Statiegeldregeling faunaschade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer