Bijdrage Jaar­verslag 2015


6 juli 2016

Voorzitter,

Het jaarverslag 2015 is een mooi document met een duidelijk overzicht van uitgevoerde plannen, behaalde resultaten, en bijbehorende uitgaven. Mooi ook, gezien de positiviteit die ervan af straalt. We houden geld over, €109,9 miljoen, we liggen “met kracht op koers”, “Overijssel is mooi en leefbaar”, “natuur is onze kracht”, prachtige kreten waar het jaarverslag aan opgehangen is. De Partij voor de Dieren wil hier toch een aantal kanttekeningen bij plaatsen.

Overijssel is mooi en leefbaar, Dat willen we graag zo houden!

De Partij voor de Dieren wil dat ook en hoort graag hoe het college dit ziet in relatie tot het aanleggen van nog meer bedrijventerreinen en asfalt en weer minder ruimte voor natuur en de dieren die er leven.

Onze provincie lijkt groen, maar het meeste groen is afkomstig van een monoculturen van gras, bedoeld voor de vee-industrie. Dit is niet mooi en leefbaar, niet voor mens, dier of ecosysteem, Het is wel een paradijs voor ganzen en die willen we niet.

(Ter illustratie: 37.579,53 hectare grond in Overijssel in 2015 bestemd voor groenvoedergewassen. 1 ha = 2 voetbalvelden. Dus 75.159 voetbalvelden. Bron: CBS)

Wij investeren in de landbouw / Natuur is onze kracht

Investeren in landbouw en een krachtige natuur kunnen samen gaan, maar niet met de koers die nu wordt gevaren door de provincie. Het stimuleren en faciliteren van de intensieve veehouderij door bouwblokgroottes van stallen los te laten leidt tot nog meer veefabrieken die een ramp betekenen voor dieren, mensen, milieu en natuur. Er gaan miljoenen belastinggeld naar de sector, terwijl de schaalvergroting de boeren elke dag een stap dichter bij de afgrond brengt, en de burger verder op kosten wordt gejaagd, want de puinhopen mag de belastingbetaler opruimen.

Gezien de hoeveelheid gif die wordt gebruikt in de reguliere landbouw en de hoeveelheid mest en daarmee ammoniak die wordt geproduceerd door de intensieve veehouderij, halen wij de KRW doelen niet en is de sector de grootste veroorzaker van de achteruitgang van de weidevogelstand, concluderen o.a. SOVON en Landschapsbeheer (Weidevogelbalans 2013[1]) Nederland na meerjarig onderzoek. Vossen worden massaal afgeschoten want we kunnen het ons niet veroorloven dat die ook nog een kuiken verorberen, de marters zijn hierna aan de beurt en dan? Ook alle roofvogels uitroeien? Als we de natuur en de waterkwaliteit echt willen verbeteren, zullen we de landbouw drastisch moeten hervormen.

De Partij voor de Dieren wil dat de bio-industrie wordt afgeschaft, de veestapel wordt ingekrompen en naar een natuurinclusieve, gezonde, diervriendelijke en gifvrije landbouw. En daarbij passen geen subsidies voor symptoombestrijding zoals mestvergisters. Graag een reactie hierop.

Ik kondig bij deze dan ook alvast een motie aan voor het stellen van een resultaatverplichting aan verlening van subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Deze zullen wij indienen bij de perspectiefnota.

Dan het laatste punt waarover onze fractie zich verwonderde in het jaarverslag: “We zijn voor iedereen bereikbaar”. Ja, met de auto dan wel te verstaan. Gezien de besluiten die onlangs zijn genomen ter hervorming van het OV zien wij deze zinsnede niet snel terugkomen in de komende jaarverslagen van de provincie.

Dank u wel.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren Overijssel

Interessant voor jou

Bijdrage Ontwerp Luchthavenbesluit Twente Airport en Gebiedsvisie Technology Base Twente

Lees verder

Bijdrage Perspectiefnota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer