Bijdrage Ontwerp Lucht­ha­ven­be­sluit Twente Airport en Gebieds­visie Tech­nology Base Twente


25 mei 2016

Voorzitter,

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft met afkeuring kennis genomen van het ontwerp luchthavenbesluit Twente Airport en de ontwerp gebiedsvisie Technology Base Twente.

Wij zijn van mening dat de luchthaven Twente en beoogde industrieterreinen niet moeten worden gerealiseerd. Het vernietigen van de natuur en het verergeren van de klimaatverandering om meer te kunnen vliegen en nog een industrieterrein aan leggen, is kenmerkend voor de verkeerde keuzes die dit college maakt.

De voormalige militaire luchtmachtbasis Twente is een enclave te midden van de Ecologische Hoofd Structuur. Onze natuur staat al enorm onder druk, we kunnen het ons niet veroorloven nog meer schade aan te richten. We hebben nú de mogelijkheid om een einde te maken aan de luchthavenfunctie, en hiermee natuurschade en milieuschade te voorkomen en stank- en geluidsoverlast voor omwonenden te beëindigen.

Wij wijzen op de Milieu Effect Rapportage waarin het verstorende effect van de ontwikkeling van de luchthaven op de natuur beschreven wordt: het leefgebied van dieren wordt aangetast en beschermde soorten zullen verloren gaan. In het plangebied leven maar liefst 47 soorten die op de Rode lijst staan, hun toekomst is niet gegarandeerd. In de MER worden de effecten van verstoring als zeer negatief beoordeeld. Omdat de laatste flora- en fauna inventarisatie waarop dus ook de compensatieopgave is gebaseerd, dateert van 2010 en er tussentijds wijzigingen opgetreden kunnen zijn in de samenstelling of dichtheid van soorten, dienen wij een motie in [1]. Het dictum luidt: roepen GS op

  • Een nieuwe flora- en fauna inventarisatie te initiëren

  • Op de uitkomsten hiervan het soortenmanagementplan en de compensatieopgave aan te passen

  • de broedvogel- en vleermuispopulaties te monitoren

Voorzitter, voorliggende plannen betekenen overlast van kerosinestank, lichtvervuiling en vooral de enorme geluidsoverlast die verstorend is voor zowel mens als dier. De gestelde geluidsnormen bij evenementen in de zogenoemde werkparken, mogen zelfs in het broedseizoen, overschreden worden en dit gaat de Partij voor de Dieren veel te ver. Wij dienen daarom een motie in met het dictum: verzoeken GS in de broedperiode geen evenementen toe te staan waarbij de geluidsgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie worden overschreden.

Dan over de tonnen CO2 uitstoot die bijdragen aan klimaatverandering. De fundamentele vraag is of we het ons kunnen veroorloven om de signalen van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit en alles wat te maken heeft met het feit dat we op veel te grote ecologische voet leven, onder tafel te moffelen. We blijven maar zoeken naar mogelijkheden om het onmogelijke mogelijk te maken, namelijk doorgaan met een manier van leven die de aarde gewoon niet aankan. Mijn verzoek aan GS is dan ook om scherp te zijn op de klimaatdoelen die we met elkaar hebben afgesproken, om CO2 uitstoot te reduceren. Is het wel verstandig om een luchthavenfunctie verder te faciliteren? Wij dienen dan ook een motie in, waarin wij GS verzoeken en waarvan het dictum luidt: Extra maatregelen te treffen om de CO2 uitstoot van Twente Airport te compenseren [2] .

Tevens valt in de MER te lezen dat er sprake is van een zodanige toename van stikstofdepositie, dat de gereserveerde emissie in de PAS in segment 1, de prioritaire ruimte, niet toereikend is. GS wil eind 2016 de reservering passend maken en moet hier nog een besluit over nemen. Het gevolg van de toegenomen stikstofdepositie is verzuring en vermesting van de natuur, en wordt in de MER als zeer negatief beoordeeld. In de MER staat ook dat de stikstofdepositie in de toch al overbelaste gebieden, de huidige depositie ligt immers al boven de kritische depositiewaarde, ruim 3 maal zo hoog wordt. Ter illustratie: het Natura-2000 gebied het Lonnekermeer wordt straks belast met 24 Mol stikstof. Dit betekent een enorme aanslag op de biodiversiteit. In de brief die wij maandag ontvingen staat dat ruimte in de PAS van segment 2, de vrije ruimte, overgeheveld gaat worden naar segment 1 (de prioritaire ruimte). Kan GS aangeven of niet eerst hierover een besluit moet worden genomen? Omdat op dit moment niet helder is hoe GS de stikstof depositie ruimte passend wil maken en welke gevolgen dat heeft voor de vrije ruimte, dienen wij een motie in [3]. Het dictum luidt:

  • Inzichtelijk te maken op welke wijze de stikstofreservering binnen de PAS passend wordt gemaakt;

  • Inzichtelijk te maken welke gevolgen dat heeft voor besteding van de vrije ruimte in segment 2

Voorzitter, Technology Base Twente kan dan wel zo’n uniek profiel hebben, feit is dat even verderop in Almelo, XL Businesspark dat ook al zo’n uniek profiel heeft, niet van de grond komt. Het TOP team heeft tot nu toe 0 resultaten geboekt. En er is al zoveel leegstand van bedrijventerreinen, dus onze fractie voorziet hier een fiasco. Een fiasco van weer een leegstaand industrieterrein waarvoor de natuur wel opgeofferd wordt en het landschap ook. Weer meer asfalt, lawaai en inleveren van leefgebied voor luchtkastelen van werkgelegenheid en economische groei.

De natuur, de diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen vertegenwoordigen de grootste waarde op onze planeet. Ze zijn letterlijk van levensbelang voor ons, het meest waardevolle wat we hebben. Zonder biodiversiteit hebben we niets te eten, Is er geen schone lucht om in te ademen. Is er geen water dat schoon genoeg is om te drinken. En dat kan niet zomaar worden vervangen als wij het hebben verbrast.

In tegenstelling tot industrieterreinen leidt meer natuur ook tot een betere kwaliteit van de leefomgeving, waardoor het welzijn van mensen toeneemt. Dat blijkt ook uit de reeds gerealiseerde natuur in plandeel zuid, waarover iedereen wel tevreden is.

Voorzitter, wij zijn van mening dat Airport Twente, het industrieterrein en werkparken met lawaai evenementen een verkeerde keuze zijn. Onze visie op het gebied is om de enclave terug te geven aan de natuur.
Dank u wel.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren Overijssel

[1] https://overijssel.partijvoordedieren.nl/moties/motie-flora-en-fauna-inventarisatie-en-monitoring
[2] https://overijssel.partijvoordedieren.nl/moties/motie-maatregelen-co2-twente-airport
[3] https://overijssel.partijvoordedieren.nl/moties/motie-stikstofruimte

Interessant voor jou

Bijdrage koersdocument OV

Lees verder

Bijdrage Jaarverslag 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer