Bijdrage Perspec­tiefnota


6 juli 2016

Voorzitter,

President Obama zei: “wij zijn de eerste generatie die iets van klimaatverandering merkt, en de laatste die er nog iets aan kan doen”[1].

Vorig jaar woedden er drie grote stormen in Nederland. Afgelopen weken werden grote delen van zuid Nederland, Duitsland, Frankrijk en Polen geconfronteerd met lang aanhoudende extreme regenbuien. Klimaatverandering is niet meer een “ver-van-ons-bed-show” .

En hoewel de Partij voor de Dieren ook zeker aanknopingspunten vindt in de duurzaamheidsambities van het college, zijn wij van mening dat klimaatdoelstellingen dieper en breder verankerd zouden moeten worden in (regionaal) beleid, om ons voor te bereiden op een duurzame toekomst.

Zo willen wij dat Overijssel zich minimaal aan dezelfde doelen houdt als afgesproken tijdens de klimaattop in Parijs. Dat betekent het overnemen van de lange termijn doelen voor 2030 en 2050. Daarnaast denken wij dat het goed zou zijn om vijfjaarlijkse klimaatplannen te maken voor het terugdringen van broeikasgassen, energiebesparing en de toename van het aandeel duurzame energie. Dus niet alleen de einddoelen vaststellen op de lange termijn, maar ook de weg er naartoe.

Samen met de SP en GL dienen wij daarom een initiatiefvoorstel in met de titel: Naar een Overijssels klimaatbeleid [2] .

Indienen voorstel en thermometer

Voorzitter, iets wat niet vergeten mag worden, als het gaat om duurzaamheid is de vleesconsumptie. ik geef graag twee voorbeelden hoeveel broeikasgassen je bespaart met minder vlees eten: als alle Nederlanders 1 dag in de week geen vlees zouden eten zijn in 1 klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens behaald. Als elke Nederlander vijf dagen geen vlees zou eten, zou dat meer CO2 besparen dan de aanleg van 60 nieuwe windparken op zee ter grootte van het Prinses Amaliawindpark, op dit moment het grootste windpark in zee van Nederland.

En vlees eten legt naast uitstoot van broeikasgassen nog een veel groter beslag op het milieu. Naast massale ontbossing is voor het produceren van 1 biefstuk bijvoorbeeld 3000 liter zoet water nodig. En dan spreek ik nog niet over het dierenleed van ruim 500 miljoen dieren per jaar in de NL bio-industrie. Wij komen daarom met de motie aandacht voor eiwittransitie [3] . Wij roepen GS op

  • de productie van plantaardige eiwitten in de provincie te stimuleren;

  • (startende) ondernemers die gericht zijn op innovatie binnen de duurzame transitie van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten naar equivalenten van plantaardige oorsprong en zich in Overijssel willen vestigen of gevestigd zijn te helpen bij het vinden van kapitaal en deze te verbinden met onderzoeksinstellingen, onderwijs en bedrijfsleven.

Voorzitter, Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Sinds 1960 is meer dan 60 procent van alle weidevogels verdwenen en dreigen ze uit te sterven. Oorzaken zijn het verlies van habitat en de steeds verdergaande schaalvergroting van de intensieve veehouderij. Een te laag grondwaterpeil, te vaak en te vroeg maaien, overbemesting en monoculturen van gras leiden tot de achteruitgang. Al jaren steken we subsidie in agrarisch natuurbeheer. Helaas levert het niks op en stoppen we geld in een bodemloze put.

Daarom dienen we een motie in [4]. Als we dan toch subsidie verstrekken vinden wij het van belang en daartoe roepen wij GS op

  • Een onafhankelijke nulmeting te laten uitvoeren;

  • Een concrete resultaatverplichting als voorwaarde te stellen voor de subsidieverlening;

  • En tweejaarlijks de behaalde resultaten onafhankelijk te laten evalueren.

Dank u wel.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren Overijssel

Interessant voor jou

Bijdrage Jaarverslag 2015

Lees verder

Bijdrage uitvoeringsprogramma agro & food

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer