Bijdrage koers­do­cument OV


11 mei 2016

Voorzitter,

Het voorliggende koersdocument OV beoogt aan een 5-tal opgaven te voldoen om zo te komen tot een transitie naar duurzame mobiliteit. Tot zover kan de PvdD fractie zich daar goed in vinden.

Helaas blijkt uit de uitleg van de koers dat niet duurzame en sociale, maar louter economische overwegingen de boventoon voeren. Bezuinigingen met grote gevolgen, vooral voor het busvervoer op het platteland en in de steden.

Het kernnet is te beperkt, alleen de trein en nog een paar drukke buslijnen.

In de mobiliteitsmix is er alleen nog plaats voor regulier OV op tijdstippen met veel vervoervraag.

Voor de rest moet de reiziger maar zien hoe ie van A naar B komt. De PvdD is van mening dat deze aanpak veel te vrijblijvend is omdat hiermee de noodzakelijke zekerheid voor de inwoners van en bezoekers aan de betrokken gebieden en plaatsen om van A naar B te kunnen reizen verdwijnt. Het is onduidelijk of en hoe de lokale initiatieven van de grond komen. Hetzelfde geldt voor de optie van het openstellen van doelgroepenvervoer voor OV reizigers. Onze fractie vindt dat de provincie haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de regie voor de nieuw te vormen modellen.

De PvdD vindt het niet realistisch uit te gaan van de verwachting dat mensen zich zelf wel redden bij het ontbreken van regulier OV of goede alternatieven daarvoor in de mobiliteitsmix. Niet iedereen beschikt over een goed netwerk voor hulp en er wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers. Naast arbeidsmarktverdringing van betaalde banen komt hiermee de basis van het OV, nl. een nutsvoorziening waar wij allemaal aan mee betalen en dat voor iedereen is, en goed toegankelijk moet zijn, in gevaar. Voor steeds meer mensen wordt minder goed in hun mobiliteitsbehoefte voorzien. Het is wel erg gemakkelijk om te zeggen dat we duurzaam bezig zijn door simpelweg het OV te schrappen en te stellen dat iedereen dan maar met de fiets moet. Dit stimuleert mensen sneller de auto te pakken in plaats van het OV.

In het OV koersdocument wordt de auto als goed alternatief genoemd voor langere afstanden, juist als alternatief voor overvolle bussen. Is dat niet erg tegenstrijdig? En inzet van zelfsturende auto’s. Ik ken alleen de prototypes en zie voorlopig nog geen grote inzet van zelfsturende auto’s voor de massa. Misschien heeft iemand ze zien vliegen?

Bij het tellen van het aantal reizigers om te bepalen hoe rendabel een buslijn is, treden volgens FNV streekvervoer nogal wat verschillen op. Volgens de bond ligt het eraan wie er telt en noemt een verschil van gemiddeld 6 reizigers op een lijn en de buschauffeurs die er gemiddeld 23 tellen. Waarschijnlijk hetzelfde verschijnsel dat bij de ganzentellingen optreedt: de Vogelbescherming telt structureel minder ganzen dan de jagers.

Het koersdocument heeft onvoldoende geloofwaardige handvatten voor het OV-beleid voor de komende 5 tot 10 jaar. De sociale functie van het openbaar vervoer komt hiermee steeds meer onder druk te staan. Daarnaast vinden wij dat met het tekenen van de klimaatovereenkomst, de provincie een taak heeft om het gebruik van openbaar vervoer i.p.v. de auto te stimuleren.

Wij vinden dat de provincie mensen niet de auto in moet jagen, maar juist moet investeren in betrouwbaar, toegankelijk en betaalbaar OV.

Dank u wel.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren Overijssel

Interessant voor jou

Toelichting motie open wegbermbeheer

Lees verder

Bijdrage Ontwerp Luchthavenbesluit Twente Airport en Gebiedsvisie Technology Base Twente

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer