Bijdrage Lucht­ha­ven­be­sluit Twente Airport


1 maart 2017

Voorzitter,

Zoals de fractie van de Partij voor de Dieren eerder heeft aangegeven zijn wij absoluut geen voorstander van Luchthaven Twente Airport. Het vernietigen van de natuur en het verergeren van de klimaatverandering om meer te kunnen vliegen is kenmerkend voor de verkeerde keuzes die dit college maakt. Voor het college is de besluitvorming hierover een afweging tussen economie en milieu. En hoewel er nadelige milieueffecten zullen optreden en overlast voor omwonenden, worden deze ondergeschikt gemaakt aan de te verwachten economische effecten. Liever kiest men voor korte termijn economische belangen dan voor het leefbaar houden van onze planeet voor nu en voor toekomstige generaties.

Voorzitter, voorliggend besluit betekent overlast van kerosinestank, lichtvervuiling, extra uitstoot van CO2 en vooral enorme geluidsoverlast die verstorend is voor zowel mens als dier.

Inmiddels hebben al zo’n 10.000 mensen een petitie ondertekent tegen de overlast van aanvliegend verkeer van Lelystad Airport met landingsroutes boven Zwolle, het Vechtdal, Kampen, de Kop van Overijssel en Twente. En alsof dat niet genoeg is doen we er hier juist nog een schepje bovenop met Twente Airport.

De Partij voor de Dieren is van mening dat we verdere natuur- en milieuschade en stank- en geluidsoverlast voor omwonenden moeten voorkomen. En dit is alleen mogelijk door een einde te maken aan de luchthavenfunctie, wij zullen dan ook tegen voorliggend besluit stemmen.

Met het luchthavenbesluit wordt het leefgebied van dieren aangetast en beschermde soorten zullen verloren gaan. In het gebied leven maar liefst 47 soorten die op de Rode lijst staan, hun toekomst is niet gegarandeerd. In de MER worden de effecten van verstoring als zeer negatief beoordeeld. Dan kwam er vorige week nog een rapportje van bureau Waardenburg waarin getracht wordt aan te geven dat er allemaal niets aan de hand is met flora en fauna als het gaat om geluidsoverlast. Maar uit het feit dat er langs de startbaan in 1997 evenveel vogels broeden in een militaire gebruikssituatie, kan niet worden afgeleid dat er geen effect zou zijn. Uit het onderzoek van Reijnen en Foppen is indertijd gebleken dat dichtheidseffecten niet in alle jaren zichtbaar zijn: vogels bezetten in 'goede' jaren wel territoria, maar dat zegt niets over de voortplanting. Daarnaast is het karakter van militair vliegverkeer een andere dan het nu beoogde gebruik. En daarmee zijn we er nog niet, de luchtvaartfunctie betekent ook een enorme hoeveelheid schadelijke stikstofdepositie terwijl de natuur hier al onder zucht. Maar ook dit wordt weggewoven want past immers in de toegestane depositieruimte onder de PAS. Ook niks aan de hand.

Dan over de CO2 uitstoot die bijdraagt aan klimaatverandering. In mijn bijdrage over het programma nieuwe energie in de vorige Statenvergadering, heb ik het fenomeen mee-stribbelen benoemd. Dat is het vermogen om zonder dat het opvalt niet te doen wat er van je verwacht wordt in een veranderingstraject. Het is een soort van ja zeggen en nee doen, te doen alsof je voor verandering bent, maar niet heus. En dat zien we ook hier. Want hoe ziet GS dit luchthavenbesluit in het kader van het Parijse Klimaatakkoord en de aanstaande implementatie daarvan in nationaal en vervolgens ook provinciaal beleid? Hoeveel windmolens moeten er geplaatst worden om dit te kunnen compenseren? Hoeveel energie moeten we elders besparen om de effecten weer enigszins teniet te doen? Laat staan om eindelijk eens toe te komen om CO2 uitstoot te reduceren?

De Partij voor de Dieren vindt dat de natuur, de diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de grootste waarde op onze planeet vertegenwoordigen. Ze zijn letterlijk van levensbelang voor ons, het meest waardevolle wat we hebben. Zonder biodiversiteit hebben we niets te eten, Is er geen schone lucht om in te ademen. Is er geen water dat schoon genoeg is om te drinken. En dat kan niet zomaar worden vervangen als wij het hebben verbrast. Wij kiezen voor plan B, omdat er geen planeet B is.

Interessant voor jou

Bijdrage Programma Nieuwe Energie

Lees verder

Toelichting motie Aanvliegroutes Lelystad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer