Bijdrage Gebieds­visie Tech­nology Base Twente


12 oktober 2016

Voorzitter,

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft met afkeuring kennis genomen van de Gebiedsvisie Technology Base Twente.

Wij zijn van mening dat de luchthaven Twente en beoogde industrieterreinen niet moeten worden gerealiseerd. Het vernietigen van de natuur en het verergeren van de klimaatverandering om meer te kunnen vliegen en nog een industrieterrein aan te leggen, is volgens ons een verkeerde keuze.

De voormalige militaire luchtmachtbasis Twente is een enclave te midden van de Ecologische Hoofd Structuur. Onze natuur staat al enorm onder druk, we kunnen het ons niet veroorloven nog meer schade aan te richten.

Wij wijzen op de Milieu Effect Rapportage waarin het verstorende effect van de beoogde ontwikkelingen op de natuur als zeer negatief beschreven wordt: het leefgebied van dieren wordt aangetast en beschermde soorten zullen verloren gaan. In het plangebied leven maar liefst 47 soorten die op de Rode lijst staan, hun toekomst is niet gegarandeerd. In de MER staat dat voor vier van de vijf onderzochte vogelsoorten het leefgebied door geluid wordt verstoord of ongeschikt wordt. Daarnaast is door toename van lichtbelasting een negatieve invloed te verwachten op het leefgebied van vogels en van vleermuizen.

Voorzitter, voorliggende plannen betekenen vervuiling van het oppervlaktewater, overlast van kerosinestank, fijnstof, stikstof en lichtvervuiling en enorme geluidsoverlast die verstorend is voor zowel mens als dier. De gestelde geluidsnormen bij evenementen in de zogenoemde werkparken, mogen zelfs in het broedseizoen, overschreden worden. De toename van stikstofdepositie leidt tot verzuring en vermesting die de natuur aantast, waaronder ook de Natura-2000 gebieden in de omgeving. Het aspect verzuring en vermesting wordt als zeer negatief beoordeeld in de MER. Al deze negatieve gevolgen gaan de Partij voor de Dieren veel te ver.

Voorzitter, Technology Base Twente kan dan wel zo’n uniek profiel hebben, feit is dat even verderop in Almelo, in XL Businesspark dat ook al zo’n uniek profiel heeft, nu 10 miljoen gemeenschapsgeld moet worden gepompt omdat het exploitatietekort te hoog oploopt. En er is al zoveel leegstand van bedrijventerreinen, dus onze fractie voorziet hier weer een fiasco. Een fiasco van nog een leegstaand industrieterrein waarvoor wel de natuur opgeofferd wordt, het landschap en de leefomgeving van mensen ook. Weer meer asfalt, lawaai en inleveren van leefgebied voor luchtkastelen van werkgelegenheid en economische groei.

De natuur, de diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen vertegenwoordigen de grootste waarde op onze planeet. Ze zijn letterlijk van levensbelang voor ons, het meest waardevolle wat we hebben. Zonder biodiversiteit hebben we niets te eten, Is er geen schone lucht om in te ademen. Is er geen water dat schoon genoeg is om te drinken. En dat kan niet zomaar worden vervangen als wij het hebben verbrast.

In tegenstelling tot industrieterreinen leidt meer natuur ook tot een betere kwaliteit van de leefomgeving, waardoor het welzijn van mensen toeneemt. Dat blijkt ook uit de reeds gerealiseerde natuur in plandeel zuid, waarover iedereen wel tevreden is.

Voorzitter, wij zijn van mening dat Airport Twente, het industrieterrein en werkparken met lawaai evenementen een verkeerde keuze zijn. Onze visie op het gebied is om de enclave terug te geven aan de natuur. Dank u wel.

Lia van Dijk
Fractievoorzitter Statenfractie Partij voor de Dieren Overijssel

Interessant voor jou

Bijdrage uitvoeringsprogramma agro & food

Lees verder

Bijdrage begroting Overijssel 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer