Bijdrage PIP mest­ver­gister Zenderen


27 februari 2019

Voorzitter,

Een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) kan uitsluitend vastgesteld worden door Provinciale Staten, als er sprake is van een provinciaal belang. Hier wringt volgens ons de schoen. Wij zien dit provinciaal belang namelijk niet echt.

Het college stelt dat onze ambitie voor hernieuwbare energie in Overijssel zonder deze vergister niet gehaald zouden worden. Het programma Nieuwe Energie Overijssel zou echter niet op mestvergisting moeten leunen. Ook al worden de mineralen in deze installatie verwerkt voor hergebruik, dat maakt mestvergisting nog niet hernieuwbaar. Eerder in de keten, bij de productie van mest, gaat zoveel mis op het gebied van duurzaamheid - van de kap tropisch regenwoud voor veevoerproductie tot de methaanuitstoot – dat het label duurzaam voor de uit mest gewonnen energie een farce is.

Voorzitter, het gigantische mestoverschot dat we in Overijssel hebben dat los je niet op door het in een vergister te stoppen. Het mestprobleem los je op door minder mest te produceren en dat doe je door de veestapel te verkleinen. Met de keuze om alleen nog varkensmest te verwerken houdt dit argument bovendien nog minder stand.

Voorzitter, veel bewoners en ook de gemeenteraad zijn niet tevreden over het proces en bovendien tegen de komst van de mestfabriek, zoals o.a. blijkt uit een petitie die door veel van de direct omwonenden is ondertekend. Hoe kan het dat GS daarentegen stelt dat er draagvlak is voor het PIP onder de bewoners? Waar blijkt dat draagvlak uit? Graag een toelichting daarop.

Om deze plannen vervolgens toch door te drukken, moeten we als provinciaal bestuur wel hele goede redenen hebben en moet het provinciale belang groot en duidelijk zijn. Wij zijn er niet van overtuigd dat dit hier in voldoende mate het geval is. We zullen dan ook tegen dit voorstel stemmen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer