Bijdrage PIP Sallandse Heuvelrug


27 februari 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is voor natuurherstelmaatregelen. De Sallandse Heuvelrug is een Natura 2000-gebied en de heide en de plant- en diersoorten die daarbij horen gaan we met het voorliggende plan herstellen. Dat is op zich goed, maar er zit ook een keerzijde aan dit verhaal.

Dit gebeurt namelijk niet alleen om de natuur te herstellen, maar ook om ontwikkelingsruimte voor industrie, infrastructuur en vooral voor de landbouw te creëren en te behouden in het kader van het PAS. Want met het PAS wordt krampachtig geprobeerd de intensieve landbouw op de been te houden en deze natuurherstelmaatregelen zijn nodig om dat mogelijk te maken. Aan de ene kant investeren we in onze natuur, terwijl we aan de andere kant de stikstofkraan verder opendraaien. Het is dweilen met de kraan open.

Ondertussen worden korhoenders geïmporteerd uit Zweden, omdat de hoenders die er waren op de Sallandse Heuvelrug vrijwel zijn uitgestorven. Zij konden geen kuikens grootbrengen vanwege het voedseltekort door de te hoge stikstofdepositie. Dat geldt overigens ook voor de Zweedse korhoenders. Ook hun kuikens wacht hier een hongerdood. Wij zien het voorliggende plan als een ultieme poging dit tij te keren. Maar hoe we hiermee gaan komen tot een duurzame populatie en op welke termijn, is in de huidige plannen onduidelijk. Wij vinden dat we dat op zijn minst inzichtelijk zouden moeten hebben, voordat wordt besloten om nog langer met dieren te gaan slepen.

Voorzitter, we steunen dit voorstel. Maar zolang we de intensieve landbouw blijven faciliteren in onze provincie zal onze biodiversiteit verder achteruit blijven gaan en zullen onze natuurgebieden wegkwijnen onder een deken van stikstof. Daar helpen ook deze herstelmaatregelen niet tegen.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer