Bijdrage Start­no­titie Regionale Ener­gie­stra­te­gieën


11 december 2019

Voorzitter,

Het is goed dat we aan de slag gaan met de energieopgave. Wij hebben ons als provincie gecommitteerd aan het klimaatakkoord en in Regionale Energie Strategieën (RES) moeten we een deel van de afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk brengen. Om precies te zijn: het deel van de Gebouwde omgeving en Elektriciteit.

In het ontwerpbesluit lezen we dat het college blijft sturen op de uitgangspunten: ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en ecologische effecten. Onze fractie kan zich hierin vinden, dat zijn ook wat ons betreft de juist aandachtspunten. Ervan uitgaande dat hier het minimaliseren van ecologische effecten wordt bedoeld en eventueel zelfs het verbeteren van biodiversiteit. Maar wij constateren ook dat het belang van de ecologische inpassing van bijvoorbeeld zonnevelden nog niet duidelijk terugkomt in de startnotities. Onze vraag aan de gedeputeerde: hoe kan we dat aspect beter tot uiting komen in de RESsen?

Een punt van zorg in dit verband is dat biomassa onderdeel uitmaakt van de Thematafel Warmte van de RES Twente. Dit verbaast ons, omdat de RESsen zouden moeten gaan over energie uit zon en wind. Voorzitter, U kent ons standpunt: biomassa, zeker uit mest, is niet duurzaam. Bij de productie van mest, gaat zoveel mis op het gebied van duurzaamheid - van de kap van tropisch regenwoud voor veevoerproductie tot de methaanuitstoot – dat uit mest gewonnen energie geen plek zou meten hebben in het klimaatbeleid. We vragen het college daarom bij het onderzoek naar de potentie van biomassa zeer kritisch te kijken naar de daadwerkelijke duurzaamheid.

Dan, voorzitter, als laatste nog een opmerking over het bod dat de RESsen gaan uitbrengen. Volgens onze fractie zouden we moeten sturen op een bod met een bandbreedte waarbij voorwaarden worden geformuleerd waaronder de bovenkant van de bandbreedte gerealiseerd kan worden. Zo geven we niet alleen blijk van goodwill en ambitie, maar vergroten we ook de kans dat de regio’s zelf regie kunnen houden over hun energiestrategieën. Ziet het college kans hierop te sturen?

Interessant voor jou

Bijdrage 1e termijn begroting 2020

Lees verder

Bijdrage Statenvoorstel Samen naar een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer