Aanvlieg­routes Lelystad Airport


1 maart 2017

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 1 maart 2017.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

- GS de zorgen en onrust van inwoners over hun woon- en leefmilieu serieus moet nemen;
- Natura2000 gebieden en overige flora en fauna beschermd dienen te worden;

van mening dat:

- GS partij is in de gesprekken over de aanvliegroutes en wachtgebieden;
- Hierin een actieve opstelling dient te nemen;

verzoeken GS:

- Inzichtelijk te maken welke concrete acties zij gaat ondernemen en welke standpunten zij gaat innemen;
- De Staten te informeren over de onderhandelingsmogelijkheden en te betrekken bij de inzet van de onderhandelingen

en gaan over tot de orde van de dag.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren

Janet Duursma
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, PvdA

Tegen

CDA, VVD, D66, ChristenUnie, SGP, PVV, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie (vreemd aan de orde van de dag) duurzaam consumeren

Lees verder

Motie Broeikasgasemissies Overijsselse landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer