Motie Broei­kas­gase­missies Over­ijs­selse landbouw


24 april 2017

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 12 april 2017.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat

Klimaatverandering een van de grootste uitdagingen is waar op dit moment voor staan;

De landbouwsector verantwoordelijk is voor 14% van de Nederlandse uitstoot van broeikasgasemissies;

Onder andere uit een recente publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving[1] blijkt dat maatregelen in de landbouw grote bijdrage kunnen leveren aan emissiereductie;

Constaterende dat in de omgevingsvisie de link tussen landbouw en klimaat ontbreekt;

verzoeken GS het totaal aan broeikasgasemissies van de Overijsselse landbouw en mogelijke maatregelen voor emissiereductie in kaart te brengen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

[1] http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-nationale-kosten-energietransitie-in-2030-2888.pdf


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer