Amen­dement Aanvul­lende voor­waarden vrij­stelling herstel­maat­re­gelen


30 oktober 2019

Ondergetekenden stellen de volgende wijziging voor in het ontwerpbesluit van Statenstuk PS/2019/1101297:

I.

Beslispunt 1, regel 1, als volgt aan te passen:

de navolgende partiële herziening van de Omgevingsverordening Overijssel voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen met het plan-IDN NL.IMRO.9923.phVerordening006B-va01, gewijzigd vast te stellen.

II.

Onderdeel B aan te passen zodat het voorgestelde artikel 7.2.1 van de Omgevingsverordening Overijssel komt te luiden:

Artikel 7.2.1 Vrijstelling Natura 2000-herstelmaatregelen

Het verbod, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming is niet van toepassing op de uitvoering van een Natura 2000-herstelmaatregel, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:

a. er wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol waarin minimaal is opgenomen:

  1. een omschrijving van de uit te voeren Natura 2000-herstelmaatregel;
  2. een inventarisatie van de aanwezige habitattypen en leefgebieden van soorten binnen het gebied waar de Natura 2000-herstelmaatregel wordt uitgevoerd;
  3. de mogelijke effecten van de uitvoering op de aanwezige habitattypen en leefgebieden van soorten binnen het gebied waar de Natura 2000-herstelmaatregel wordt uitgevoerd;
  4. maatregelen die worden getroffen om negatieve effecten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken, op de aanwezige habitattypen en leefgebieden van soorten binnen het gebied waar de Natura 2000-herstelmaatregel wordt uitgevoerd;

  b. de maatregel is opgenomen in een Natura 2000 beheerplan als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming of een ander door Gedeputeerde Staten vastgesteld (uitvoerings-)plan;

  c. uiterlijk vier weken voor de start van de uitvoering van een Natura 2000-herstelmaatregel moet hiervan melding worden gedaan aan Gedeputeerde Staten waarbij het ecologisch werkprotocol wordt overlegd;

  d. voor de uitvoering van de Natura 2000-herstelmaatregel is niet eerder een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming.


  Toelichting

  Met de nu voorgestelde wijziging van het ontwerpbesluit van Statenstuk PS/2019/1101297 beogen de indieners dat de uitzondering van de vergunningplicht van artikel 2.7, derde lid Wet Natuurbescherming (vergunning gebiedsbescherming), mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, slechts geldt voor Natura 2000-herstelmaatregelen waarvoor niet eerder een vergunning is verleend voor het onderdeel gebiedsbescherming. Daarmee blijven verleende vergunningen voor maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd van kracht zodat, eventuele juridische procedures niet ‘doorkruist’ worden door de invoering van deze vrijstelling.

  Luuk Folkerts
  Partij voor de Dieren

  Renate van der Velde
  ChristenUnie

  Sander Slots
  PvdA


  Status

  Aangenomen

  Voor

  PartijvoordeDieren, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, Forum voor Democratie

  Tegen

  PVV

  Lees onze andere moties

  Motie weidegang

  Lees verder

  Motie stikstof meenemen in weerstandsvermogen

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer