Amen­dement: Actieve natuur­be­scherming


7 december 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/757:

I. Beslispunt 2 te wijzingen in:

Hoofdstuk 7 Natuur in te voegen in de Omgevingsverordening Overijssel 2009, conform bijlage III, waarbij in bijlage III aan artikel 7.2 wordt toegevoegd:

7.2.2 Actieve natuurbescherming
Gelet op de verplichting van de provincies neergelegd in artikel 1.12 van de Wet natuurbeheer (het in een gunstige staat van instandhouding brengen en behouden van de in dat artikel (eerste lid onder a), b) en c)) genoemde dier- en plantensoorten en habitats), worden nader te bepalen bijzondere provinciale natuurgebieden, bijzondere provinciale landschappen, en een programma vastgesteld om bepaalde diersoorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen."

Toelichting
De concept-verordening is primair gericht op het toelaten van uitzonderingen op bescherming en niet op het waarborgen van een betere bescherming. Indiener hecht eraan dat gebruik wordt gemaakt van de aanvullende instrumenten die kansen bieden voor actieve natuurbescherming, waaronder het instrument tot aanwijzing van bijzondere provinciale natuurgebieden, bijzondere provinciale landschappen, en de mogelijkheid om een programma vast te stellen om bepaalde soorten en habitats in een gunstige staat van instandhouding te brengen.

Partij voor de Dieren
Lia van Dijk

SP
H.J. Klein Bleumink – Hooiveld

GroenLinks
Robert Jansen


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, SP, GroenLinks, 50-PLUS

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer