Amen­dement: Definitie Duurzaam beheer


7 december 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging / wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/757:

Hoofdstuk 7 Natuur in te voegen in de Omgevingsverordening Overijssel 2009, conform bijlage III, waarbij in bijlage III de volgende tekst wordt toegevoegd aan artikel 7.8.1:

Definitie ‘duurzaam beheer’: ‘het geheel aan maatregelen dat erop is gericht het effect van fauna op door de wet erkende belangen te verminderen. Het betreft niet alleen direct ingrijpen in aantallen dieren, maar ook indirect beïnvloeden van de aanwezigheid van dieren.‘

Toelichting

Het faunabeheerplan is gericht op het duurzaam beheer van in het wild levende dieren. De term duurzaam beheer behoeft een sluitende definitie in deze verordening. Het gaat hier om het geheel van preventieve maatregelen, zoals niet-dodende verjaagmethoden, het weren van dieren en het aanpassen van het landschap.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren

H.J. Klein Bleumink - Hooiveld
SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, CU, SGP, 50+

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Beschrijving maatregelen FBP bij negatieve beïnvloeding wildstand jacht

Lees verder

Amendement: Houtopstanden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer