Amen­dement: Beschrijving maat­re­gelen FBP bij negatieve beïn­vloeding wildstand jacht


7 december 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging / wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/757:

2. Hoofdstuk 7 Natuur in te voegen in de Omgevingsverordening Overijssel 2009, conform bijlage III, waarbij in bijlage III de volgende tekst wordt toegevoegd aan artikel 7.8.5:

d. ‘een beschrijving van de maatregelen die door jachthouders en de wildbeheereenheid worden getroffen indien, als gevolg van de in het faunabeheerplan beschreven jacht, de redelijke stand van het aanwezige wild of de aanwezige wildsoorten negatief wordt beïnvloed.

Toelichting

Toelichting: In Art. 3.12 lid 3 van de nieuwe Wet natuurbescherming is opgenomen dat ook de uitoefening van de jacht geschiedt volgens het faunabeheerplan. Zoals uitgelegd door de Staatssecretaris moet de jachthouder onder de nieuwe wet “bij het bepalen welke inspanningen nodig zijn om in zijn jachtveld een redelijke wildstand te handhaven of te bereiken, het onderdeel van het door gedeputeerde staten goedgekeurde faunabeheerplan in acht […] nemen dat betrekking heeft op de uitoefening van de jacht.” (Memorie van Antwoord EK, Eerste Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 348, D, p. 8.) Bovendien is het voor de jachthouders duidelijker als dezelfde regels gelden in andere provincies. Het onderdeel is overgenomen van artikel 5.8 d uit de omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant.

Lia van Dijk SP

Partij voor de Dieren H.J. Klein Bleumink - Hooiveld


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, PvdA, CU, SGP, 50+

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer