Amen­dement: Onder­bouwing effect preven­tieve middelen in FBP


7 december 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging / wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/757:

2. Hoofdstuk 7 Natuur in te voegen in de Omgevingsverordening Overijssel 2009, conform bijlage III, waarbij in bijlage III de volgende tekst in artikel 7.8.4 g

‘per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel f, te bereiken en schade te voorkomen’

wordt vervangen door:

'per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel f, te bereiken en schade te voorkomen; daarbij moet in ieder geval worden onderbouwd waarom preventieve maatregelen niet als bevredigend kunnen worden beschouwd en in hoeverre de gevraagde handelingen effectiever zijn dan preventieve middelen’

Toelichting

In artikel 7.8 worden de eisen genoemd waaraan het FBP in ieder geval moet voldoen. Artikel 7.8.4 betreft populatiebeheer en schadebestrijding. Onder g staat dat per diersoort een beschrijving moet worden gegeven van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand te bereiken, schade te voorkomen en een redelijke wildstand te handhaven.

In dit artikel ontbreekt de eis dat ook moet worden onderbouwd waarom preventieve (diervriendelijke) maatregelen niet als bevredigend kunnen worden beschouwd. Als er een minder ingrijpende maatregelen voorhanden is, zou er geen ontheffing moeten worden verleend voor meer ingrijpende maatregelen. Ook betekent het dat het middel waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, zelf wel tot een oplossing moet leiden. Daarom zou op zijn minst moeten worden aangetoond in hoeverre de gevraagde handelingen significant effectiever zijn dan preventieve middelen en in hoeverre de gevraagde handelingen tot een (structurele) oplossing leiden.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren

H.J. Klein Bleumink - Hooiveld
SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, PvdA, CU, SGP, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer