Amen­dement indexering opcenten


Amen­dement bij staten­voorstel Belas­ting­ver­or­dening 2022

10 november 2021

De ondergetekenden stellen de volgende wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenvoorstel nr. PS/2021/1103909:

I. Beslispunt I.b van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

De opcenten voor de Motorrijtuigenbelasting worden voor inflatie aangepast door indexatie met de werkelijke consumentenprijsindex over het voor-vorig begrotingsjaar (2020) waarmee deze per 1 januari 2022 80,9 bedragen; En deze wijziging te verwerken in de bijlage tarieventabel 2022.

Toelichting

De inflatie was in de afgelopen 20 jaar niet zo hoog als nu. Dit is een wezenlijke andere situatie

dan ten tijde van de coalitieonderhandeling. De afspraken uit het coalitieakkoord over het nietindexeren van de opcenten voor de Motorrijtuigenbelasting zijn alleen al daarom toe aan heroverweging.

In het voorliggende Statenvoorstel wordt geconstateerd dat meerjarig de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting zeer onzeker zijn vanwege verschillende maatregelen uit het

Klimaatakkoord die de MRB raken. Daarnaast is er in de Perspectiefnota 2022 uitdrukkelijk op gewezen dat de eenmalige Essentmiddelen nu grotendeels zijn uitgegeven, bestemd of belegd in revolverende fondsen en dat dit betekent dat we de komende jaren niet langer op onze reserves kunnen teren en we onze uitgaven meer zullen moeten gaan baseren op onze structurele inkomsten. Hoewel de noodzaak hiertoe volgens het college nog slechts in mindere mate zal gelden voor de komende twee jaar, is nu al wel duidelijk dat in de volgende coalitieperiode fundamentele keuzes gemaakt zullen moeten worden. Doordat de opcenten in Overijssel voor het laatst in 2013 zijn verhoogd, ligt het tarief van de opcenten in Overijssel intussen ruim onder het landelijk gemiddelde. De indieners stellen vast dat een volgende coalitie zich niet de luxe zal kunnen permitteren de bevriezing van het opcententarief te continueren. Die langjarige bevriezing zorgt ondertussen voor een dusdanige achterstand dat het steeds waarschijnlijker wordt dat een volgende coalitie met indexering alleen niet meer zal kunnen volstaan. De indieners overwegen dat een dergelijke schoksgewijze verhoging om de opgelopen achterstand in te lopen ongewenst is en stellen daarom voor om met ingang van 2022 het opcententarief weer te gaan indexeren met de werkelijke consumentenprijsindex over het voor-vorig begrotingsjaar. Dit resulteert in een bescheiden verhoging van 1,0 opcenten (1,3%).

Luuk Folkerts, Partij voor de Dieren

Manouska Molema, Groenlinks


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Groenblauwe dooradering

Lees verder

Amendement Matchingssysteem Stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer