Amen­dement Matchings­systeem Stikstof


Amen­dement bij staten­voorstel Begroting 2022

10 november 2021

De ondergetekende stelt de volgende wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenvoorstel nr. PS/2021/1103979:

I. Beslispunt 1 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

Een bedrag van € 3,21 miljoen voor stikstof / GGA ten laste van de algemene reserve toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel om vervolgens onder de volgende prestaties op te nemen in de Begroting 2022 (indicatieve verdeling, reeds verwerkt in Begroting):

a. Prestatie 3.1.2: Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) € 800.000

b. Prestatie 3.5.4: Gebiedsgerichte aanpak stikstof (GGA) € 1.600.000

c. Prestatie 3.3.1: Interprovinciale Programma-organisatie Stikstof (IPS) € 330.000

d. Prestatie 3.5.4: Proceskosten van LNV-regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven 1e tranche € 480.000

Toelichting

Met dit amendement wordt het voorgestelde matchingssysteem stikstof uit het ontwerpbesluit gehaald.

Met het matchingssysteem stikstof zou de provincie gaan optreden als makelaar of tussenpersoon om vraag en aanbod van stikstofruimte bij elkaar te brengen met het doel extern salderen te faciliteren. Deze makelaarsrol gaat niet samen met de rol die de provincie heeft om de uiteindelijke match te beoordelen aan de hand van de beleidsregels. Zo’n rolvermenging tast de objectiviteit en onafhankelijkheid aan van de provincie als controlerende instantie en is daarom onwenselijk.

Een vergelijking met de huizenmarkt dringt zich op. In Nederland buigt een notaris zich als onafhankelijk persoon over de aankoop. Maar dit is niet overal zo geregeld. In sommige landen spelen de notarissen soms ook een makelaarsrol wat direct ten koste gaat van hun objectiviteit en dus van hun betrouwbaarheid.

Luuk Folkerts, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen