Amen­dement Groen­blauwe door­a­dering


Amen­dement bij Perspec­tiefnota

30 juni 2021


De ondergetekenden stellen de volgende wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenvoorstel nr. 2021/1103154:

I

de eerste regel van punt 4 van het dictum wordt gewijzigd in:

De beïnvloedbare mutaties gewijzigd vast te stellen en daarmee:

II

volgend op punt 4.n van het dictum wordt, onder vernummering van de daaropvolgende punten, het volgende nieuwe punt 4.o opgenomen:

Voor de uitwerking groenblauwe dooradering in 2021 incidenteel € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de uitvoeringsreserve KvO ten behoeve van aanleg en onderhoud van landschapselementen (prestaties 3.1.5 en 3.1.6).

III

de budgettaire gevolgen van bovenstaande worden verwerkt in de als bijlage II bij het statenvoorstel gevoegde overzicht budgettaire gevolgen van de 13e wijziging van de Begroting 2021.

Toelichting

Provinciale Staten hebben op 20 juli 2020 (bij de vorige perspectiefnota) de moties "Uitbreiden agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Overijssel" (v.d. Toorn c.s.) en “Laat 1000 km bloemen bloeien!” (van Dijk c.s.) aangenomen. Uitvoering van deze moties is voorzien in Q3 2021 en wordt betrokken bij het voorstel voor een groenblauwe dooradering (GBDA) van het landschap. Ambtelijke navraag heeft ons geleerd dat voor deze uitwerking GBDA afgerond € 0 beschikbaar is. Met dit amendement wordt alsnog budget beschikbaar gesteld voor de uitwerking GBDA.

Onderdeel van de GBDA is de versterking van de landschappelijke identiteit via landschapselementen (zoals houtwallen, kruidenrijke akkerranden, natuurvriendelijke oevers en poelen). Landschapselementen zijn van groot belang voor de kwaliteit van onze landschappen, van grote waarde voor de biodiversiteit en houtige landschapselementen leveren daarnaast een bijdrage in het vastleggen van koolstof (klimaat) en dragen bij aan de boscompensatie. Het belang van landschapselementen is uitgewerkt in het Aanvalsplan Landschapselementen dat is opgesteld door ‘Samen voor biodiversiteit’ en op 11 maart 2021 aan (o.a.) gedeputeerde ten Bolscher is aangeboden.

Ook de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Oost-Nederland in het rapport Beheer landschap, niet voor niets met de uitkomsten van het onderzoek naar de inzet van de provincie Overijssel bij landschapsbeheer onderschrijven het belang van landschapselementen en laten zien dat de omvang van de beschikbare middelen de bepalende factor is.

Ter dekking van dit voorstel wordt verwezen naar het amendement Rondweg Weerselo van Kerkhof c.s..

Luuk Folkerts, Partij voor de Dieren

Wybren Bakker, D66

Robert Jansen, Groenlinks

Chilion Snoek, FMO

Jeanet Nijhof, PVV

Simon Zandvliet, SP

Anneriek Schönbaum, Groep Schönbaum

Frederik R. Tattersall, OCL

Andreas Bakir, Forum voor Democratie


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, Groep Schönbaum, FMO, OCL, Forum voor Democratie, SP, PVV

Tegen

ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD, SGP