Amen­dement: Integrale afweging kosten en baten maat­re­gelen in Fauna­be­heerplan


7 december 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/757:

I. Beslispunt 2 te wijzingen in:

Hoofdstuk 7 Natuur in te voegen in de Omgevingsverordening Overijssel 2009, conform bijlage III, waarbij in bijlage III aan artikel 7.8.6 een derde lid wordt toegevoegd.

ÔÇťartikel 7.8.6 derde lid:

3. Bij de beoordeling van het faunabeheerplan maakt Gedeputeerde Staten per diersoort een integrale afweging van de kosten en baten van de voorgedragen maatregelen."

Toelichting
Indiener beoogt om een integrale afweging van de kosten en baten van de maatregelen in een faunabeheerplan te eisen. Het is goed denkbaar dat een maatregel een marginaal betere bescherming van wettelijke belangen oplevert, maar de belangen van dieren ernstig aantast. Zo werd de provincie onlangs teruggefloten door de rechter omdat zij een ontheffing had verleend voor het afschieten van ganzen, terwijl er geen schade in dat gebied door ganzen was vastgesteld. Indien er wel 100 euro schade was vastgesteld, dan lijkt dat geen goede reden om duizenden dieren dood te schieten. Uiteindelijk moet er een afweging plaatsvinden wat de maatregel kost en oplevert voordat de ontheffing wordt verleend.

Indiener ziet dan ook graag dat de taak om tot een afweging te komen duidelijk in de omgevingsverordening, hoofdstuk 7 Natuur, wordt opgenomen. Het vastleggen van deze afwegingsverplichting borgt per diersoort de zorgvuldige en integrale afweging van de kosten en baten van de maatregelen in een faunabeheerplan.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren

SP
H.J. Klein Bleumink - Hooiveld


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, PvdA, CU, SGP, 50+

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement: Intrinsieke waarde van het dier

Lees verder

Amendement: Niet bemesten zonder vergunning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer