Amen­dement: Niet bemesten zonder vergunning


7 december 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/757:

I. Beslispunt 2 te wijzingen in:

Hoofdstuk 7 Natuur in te voegen in de Omgevingsverordening Overijssel 2009, conform bijlage III, waarbij in bijlage III artikel 7.2.1 Vrijstelling beweiden en bemesten te laten vervallen.

Toelichting
In de wet is het verboden zonder vergunning projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (art. 2.7 Wnb).

Artikel 7.2.1 van de omgevingsverordening, hoofdstuk 7 Natuur, maakt het mogelijk dat voor het op of in de bodem brengen van meststoffen bij Natura 2000-gebieden geen vergunning nodig is. Nederland kent als gevolg van een grote veestapel een mestoverschot dat zorgt voor een overmatige uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu.

In het bijzonder kwetsbare habitats kunnen met deze vrijstelling ernstig beschadigd worden, omdat het toegestaan wordt om mest in de nabije omgeving van bijvoorbeeld het kwetsbare hoogveen te injecteren. Via het grondwater komt dit snel in de natuur terecht en is veel provinciaal gefinancierd beheerwerk zinloos. Overwegende dat Natura-2000 gebieden extra beschermd moeten worden tegen de negatieve gevolgen van bemesting wensen indieners artikel 7.2.1 te schrappen.

Lia van Dijk
Partij voor de Dieren

H.J. Klein Bleumink - Hooiveld
SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, PvdA, CU, SGP, 50+

Lees onze andere moties

Amendement: Integrale afweging kosten en baten maatregelen in Faunabeheerplan

Lees verder

Amendement: Geen vrijstelling roeken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer