Amen­dement: Intrin­sieke waarde van het dier


7 december 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging / wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/757:

I. Beslispunt 2 te wijzingen in:

Hoofdstuk 7 Natuur in te voegen in de Omgevingsverordening Overijssel 2009, conform bijlage III, waarbij in bijlage III aan Artikel 7.8.1 Doelstelling faunabeheerplan onderstaande extra bepaling wordt toegevoegd:

“Het faunabeheerplan is tevens gericht op: de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier."

Toelichting

De wet erkent de intrinsieke waarde van de natuur (artikel 1.10). Het betreft de intrinsieke waarde van de natuur in al haar verschijningsvormen. Hiermee erkent de wet de intrinsieke waarde van elk individueel dier, zo blijkt uit het Memorie van Antwoord.

Deze doelbepaling zou opgenomen moeten worden in de statuten van de FBE en de faunabeheerplannen. Daarmee wordt voor de FBE duidelijk hoe zij dieren moeten waarderen bij het schrijven van de faunabeheerplannen. De FBE kan verantwoording daarover afleggen door een paragraaf hieraan te wijden in de faunabeheerplannen. Daarnaast biedt het in ingewikkelde zaken ook een toetssteen voor een rechter. Hierom pleitte professor Bastmeijer in de hoorzitting over de wet in de Tweede Kamer ook voor het opnemen van de intrinsieke waarde van de natuur in de wet. Dit is ook gebeurd en het zou eveneens goed deze op te nemen in de verordening.

Partij voor de Dieren
Lia van Dijk

SP
H.J. Klein Bleumink - Hooiveld


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, CU, SGP, 50+

Lees onze andere moties

Amendement: Rustgebieden voor ganzen en smienten

Lees verder

Amendement: Integrale afweging kosten en baten maatregelen in Faunabeheerplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer