Amen­dement: Rust­ge­bieden voor ganzen en smienten


7 december 2016

De ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende wijziging / wijzigingen voor in het ontwerpbesluit van statenstuk PS/2016/757:

I. Beslispunt 2 te wijzingen in:

Hoofdstuk 7 Natuur in te voegen in de Omgevingsverordening Overijssel 2009, conform bijlage III, waarbij in bijlage III aan titel/paragraaf 7.5 (schadebestrijding) artikel 7.5.3 wordt toegevoegd:

“Artikel 7.5.3 Rust- en foerageergebieden ganzen en smienten

1. Door Gedeputeerde Staten worden rust- en foerageergebieden aangewezen waar, in de periode 1 november tot 1 april, de volgende soorten niet opzettelijk mogen worden verontrust:

a. brandganzen;
b. grauwe ganzen;
c. kolganzen;
d. rotganzen;
e. taigarietganzen;
f. toendrarietganzen;
g. smienten.

2. Het opzettelijk verontrusten, bedoeld in het eerste lid, wordt, gelet op de verplichtingen op grond van de Vogelrichtlijn, geacht van wezenlijke invloed te zijn op de staat van instandhouding van deze soorten.

3. In afwijking van artikel 7.5.2, eerste en tweede lid, is het de grondgebruiker, in de door Gedeputeerde Staten aangewezen rust- en foerageergebieden, in de periode 1 november tot 1 april, slechts toegestaan van een vrijstelling gebruik te maken voor zover gebruikmaking hiervan niet leidt tot verontrusting van de aldaar aanwezige, in het eerste lid genoemde, soorten.

4. Indien de grondgebruiker de ingevolge de vrijstelling toegestane handelingen door een ander laat uitoefenen, is het derde lid ook van toepassing op die persoon.

5. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing voor de opstallen, bedoeld in artikel 7.5.2, eerste lid, voor zover het door de grondgebruiker gebruikte opstallen en de daarbij behorende erven betreft.”

Toelichting

Sinds 2014 heeft Overijssel, in tegenstelling tot andere provincies, geen rustgebieden meer voor ganzen en smienten. Ook de Beleidsregel natuur Overijssel voorziet niet in rustgebieden voor ganzen; de functie van rustgebieden is van belang om begrazing van ganzen buiten deze gebieden te verminderen door ganzen hier niet te verjagen. Het onderdeel is overgenomen uit de omgevingsverordening, artikel 3.3, van de provincie Noord-Brabant.

Partij voor de Dieren SP

Lia van Dijk H.J. Klein Bleumink - Hooiveld


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, VVD, D66, PVV, CU, SGP, 50+

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer